Agder BOBY - Flyfoto av Kristiansand

Vedtekter for Agder BOBY

Vedtekter
Vedtekter for Norsk forening for bolig- og byplanlegging
avdeling Agder (Agder BOBY)

I Formål og medlemskap
§ 1 Avdelingen skal virke for bedre forståelse for bolig- og byplanspørsmål i distriktet
og sette slike spørsmål under debatt. Avdelingens formål tilsvarer landsforeningens
formål, med særlig vekt på møtevirksomhet og ekskursjoner. Avdelingen sender
beretning til hovedstyret om sin virksomhet. Avdelingens formann møter etter særskilt
innkalling på landsforeningens styremøter.
§ 2. Personlige medlemmer av Norsk Forening for Bolig- og Byplanlegging
(landsforeningen) bosatt i Aust- og Vest-Agder danner Agder BOBY.

II Styre
§ 3. Styret består av minst 3 medlemmer. Dersom landsforeningens styre har en
representant fra Agder, er denne dessuten selvskreven medlem av styret.
§ 4. Styret er ansvarlig for avdelingens virksomhet og legger opp program for
virksomheten. Styret legger frem årsberetning og regnskap for den ordinære
generalforsamling.
§ 5. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer er tilstede.
Landsforeningens styre varsles om styremøtene, og landsforeningen har rett til å
sende en representant til å overvære møtene.
§ 6. Styret innkaller til møter, ekskursjoner o.l. i samsvar med det program som
legges opp, og styret kan gi uttalelse på vegne av foreningen. Når minst ett av styrets
medlemmer krever det, innkalles styret.
§ 7. Fra styrets møter føres protokoll som underskrives av formannen. Protokoll fra
generalforsamlinger underskrives av 2 av generalforsamlingens oppnevnte
representanter.

III Generalforsamling
§ 8. Generalforsamlingen er avdelingens høyeste myndighet. Generalforsamlingen
velger formann, varaformann og styre, fastsetter kontingenten i samråd med
landsforeningen og velger revisor. Valgene gjelder for ett år i gangen.
§ 9. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av mai måned.
Innkalling skjer med 14 dagers varsel og generalforsamlingen behandler de saker
som er nevnt i innkallingen. Spørsmål som medlemmene ønsker å ta opp på
dagsorden, må legges frem for styret minst 3 uker før generalforsamlingen avholdes.
§ 10. Ekstraordinær generalforsamling kan besluttes innkalt av styret med vanlig
varsel eller når skriftlig motivert krav foreligger fra minst 1/10 av avdelingens
medlemmer.
§ 11. Vedtak om endring av vedtektene eller oppløsning av Agder BOBY krever 2/3
flertall av de tilstedeværende medlemmer. Til øvrige vedtak kreves alminnelig flertall.

IV Oppløsning
§ 12. Hvis Agder BOBY besluttes oppløst, tilfaller dens midler og arkiv Norsk
Forening for Bolig- og Byplanlegging.