Oslo Bolig- og Byplanforening

Oslo BOBY

Oslo Bolig- og Byplanforening (Oslo BOBY) er en avdeling i Norsk Bolig- og Byplanforening (Norsk BOBY). Oslo BOBY har månedlige fagmøter — sjekk ut hele programmet lengre nede på siden!

Her finner du tidligere strømmede møter 

Følg oss på Facebook

Kalender Oslo BOBY — våren 2024

TID OG STED: Dørene åpner 1700, og programmet starter 1730. På Kulturhuset, hvis ikke annet er oppgitt.

TIRSDAG 23. JANUAR
KULTURHUSET KL. 1730
ARKITEKT.HVA.NÅ?

Nytt år og nye muligheter — Arkitektfagets spennende fremtid.

Nedgangstider er ofte også brytningstider, hvor nye strategier og arbeidsmetodikk for å løse samtidens behov formes, og gamle arbeidsformer kastes. Hvordan påvirker de siste års hendelser arkitektens arbeid og rolle som byplanlegger? 

To dominerende trender påvirker yrkesutøvelsen sterkt; dyrtid med svak prosjekttilgang, samtidig som kunstig intelligens gjør et sterkt inntog innenfor samtlige fagområder i samfunnet.

Hvordan skal arkitektstanden manøvrere i dette landskapet, og bruke nye verktøy og arbeidsmetoder til å løse utfordringer vi har slitt med i lengre tid, og utfordringer vi ser vil komme.

Hva kan arkitektenes sammensatte kompetanse brukes til? Skal de bli KI-feedere, transformasjonseksperter, utredere, eiendomsutviklere eller kan de kanskje innta byggherrefunksjonen?  

I årets første BOBY-møte tar vi på oss de positive, mulighetssøkende brillene for å undersøke bredden av hva fremtidens arkitekter kan jobbe med. 

TIRSDAG 13. FEBRUAR
KULTURHUSET KL. 1730
ENERGI SOM PREMISSGIVER I BY

I en tid der fornybar energi blir stadig mer verdifull, står vi overfor avgjørende spørsmål om utforming av fremtidens energiløsninger i byer. Sentraliserte, lokale eller begge deler?

Møtet utforsker dynamikken mellom ulike energisystemer og deres potensielle påvirkning på byutviklingen. Med fokus på grønt skifte, lønnsom teknologi og nytt regelverk, utforsker vi om det vil føre til fremvekst av lokale energisamfunn basert på produksjon og deling. Spørsmål om innbyggeres deltakelse vil også være viktige temaer for møtet.

En sentral del av energidiskusjonen er EUs nye bygningsenergidirektiv (EPBD), som krever betydelig reduksjon i energiforbruket i eksisterende bygningsmasse. Hvordan vil Norges implementering av direktivet påvirke norske bygg, og hvordan bør regelverket utformes for å balansere ivaretakelse av eksisterende bygg med målet om redusert energiforbruk?

Vi samler eksperter fra akademia, forvaltning, energiselskap og borettslag for å dele kunnskap og erfaringer. Dette blir en viktig samtale for fremtidens byplanlegging og energibruk i Oslo. Bli med oss for å utforske mulighetene og utfordringene knyttet til energiomstillingen i byen vår!

TIRSDAG 12. MARS
KULTURHUSET KL. 1730
BOLIGPRISER OG BYGGEKOSTNADER — KAN VI BYGGE OSS UT AV OSLOS BOLIGKRISE?

Oslos boligbygging har stoppet opp. Samtidig som utviklingskostnadene har blitt rekordhøye, har boligkjøperne for nye bygg forduftet. Vi dykker inn i årsakssammenhengene og mulighetene for å få markedet i gang igjen.

Utbyggerne sier nå de må ha 100.000 kr kvadratmeteren for at det skulle lønne seg å bygge boliger i Oslo. Hvordan endte vi her? Hva er kostnadselementene?  Hvordan komme ut av situasjonen og hvordan påvirkes Oslos demografi?

Vi graver i hele verdikjeden for boligproduksjon: alt fra kostnader til  plan- og byggesaksbehandling, tomtekjøp, byggherreadministrasjon, entreprise, finansiering, infrastruktur, risikopåslag og avkastning skal på bordet. 

Vi ser også på boligtibudet ut fra boligkjøpers standpunkt. Hvilket formål har boligkjøpet? Riktig bokvalitet til riktig pris, eller har boligen blitt et rent investeringsobjekt – med mål om å bygge seg opp formue til å nå den endelige boligdrømmen? Og hvordan henger regelverket sammen i alt dette?

I samtalen trekker vi med oss boligprodusenter, bransjeorganisasjoner, representanter for boligkjøpere og nøytrale faktaprodusenter.

TIRSDAG 16. APRIL
KULTURHUSET KL. 1730
NATUR SOM DRIVER I BYUTVIKLINGEN

Tap av natur og klimaendringene henger tett sammen. Klimaendringene forsterker naturtapet, og intakte økosystemer bidrar med økosystemtjenester som er nødvendige for å håndtere klimaendringene. Arealendringer er gjennom nedbygging av natur den største trusselen mot biologisk mangfold. Nok og variert natur er også viktig for bokvalitet, rekreasjon, trivsel og folkehelse.

Med naturavtalen fra 2022 er det besluttet at tapet av naturmangfold skal stanses og reverseres. Hvordan bør bykommuner jobbe med natur i byutviklingen fremover? Flere kommuner har allerede tatt grep og innført arealnøytralitet som mål. Byplanleggingen bør i tillegg også bidra til å skape ny natur, som ivaretar rom og hjem for både mennesker og andre habitat.

Vi inviterer til samtale om mål, virkemidler og beste praksis for hvordan byutviklingen best kan ta vare på og skape ny natur.

Generalforsamling 19:30

Etter fagmøtet holdes ordinær Generalforsamling i Oslo BOBY.

Alle medlemmer har møte- og stemmerett.

TIRSDAG 14. MAI
KULTURHUSET KL. 1730
ELDREGRAFEN

Den mye diskuterte eldrebølgen nærmer seg raskt. Vi ser allerede ulike boligkonsepter som «eldrelandsbyer» og «omtankeboliger», samt bofellesskap der eldre bor sammen med studenter.

Har våre byer tilstrekkelige møteplasser og tilbud for å imøtekomme de varierte behovene til den stadig økende eldre befolkningen? Vet vi nok om dem vi planlegger for? Hvordan kan vi skape flere situasjoner der alle vinner, og stedet du bor blir et sted du virkelig ønsker å tilbringe hele livet ditt? 

Dette er ikke bare en presserende utfordring innen helse, men også i byutviklingen. Hvordan kan flere i tett samarbeid på tvers av sektorer bidra til å ta vare på de eldre? Det er interessant å merke seg at Oslo mangler en behovsplan for sykehjem og omsorgsboliger, til tross for den økende eldre befolkningen.

Vi vil bli klokere sammen med de som har erfaringer med seniorhus og andre initiativer som jobber med disse spørsmålene i byutviklingen. 

TIRSDAG 11. JUNI
BEFARING TIL FORNEBU

Fornebu er blitt et sted med masse kvaliteter som folk fra hele regionen oppsøker. Utbyggingen har pågått snart en generasjon og representerer med sine løsninger en tidsreise gjennom moderne norsk planhistorie. 

Vi beveger oss fra idealet om separering av trafikantgrupper og suburbia til tett by. Her finner vi også alle varianter av bygningstypologier fra tett/lav til smalt/høyt og bredt. I starten var ordet byutvikling nærmest et skjellsord for bygda Bærum. Taket på antall boliger har siden den gang beveget seg oppover fra fra 4000 til 11000.  

Bærekraft har vært en rød tråd gjennom hele utbyggingen. Nå er kommunen i gang med tett byutvikling og har tanker om  transformasjon av ferdigstilte arealer fra den første utbyggingsperioden. 

Vi tar turen til Fornebu sammen med Fornebu-kjennere og drøfter hva vi ser. 

Nærmere info om oppmøtested for befaringen vil bli gitt via e-post og facebook. 


Styret i Oslo Bolig- og byplanforening

Styreledere:

Vidar Aasbrenn Fiskum, Norsk Eiendom

Katja Bratseth, Byantropologene

ØVRIGE StyremedlemMER:

Morten Wasstøl, BYU Oslo kommune

Sigrid Furuholt Engelstad, Asplan Viak

Line Hellum, Nordic

Asbjørg Næss, Civitas

Ingeborg Apall-Olsen, DOGA

Lise Weltzien, PBE Oslo kommune

Ida Stenbråten Harildstad, Kommunal- og distriktsdepartementet

Amir Hassanbeygi, Grindaker


Bli medlem på Vipps – Søk etter Norsk Boby i appen.

Se opptak av tidligere avholdte møter her