Oslo Bolig- og Byplanforening

Oslo BOBY

Oslo Bolig- og Byplanforening (Oslo BOBY) er en avdeling i Norsk Bolig- og Byplanforening (Norsk BOBY). Oslo BOBY har månedlige fagmøter, og holder disse som regel tirsdag kl 1730 på Kulturhuset ved Youngstorget, hvis ikke annet er annonsert.

Følg Oslo Bolig- og byplanforening på Facebook

 

Styret

Styreledere:

Per Christian Stokke , Asplan Viak
Sigrid Furuholt Engelstad , Asplan Viak

Styremedlem:

Morten Wasstøl, PBE Oslo kommune
Vidar Aasbrenn Fiskum, Skanska Eiendomsutvikling
Line Hellum Fomenko, Dark arkitekter
Katja Bratseth, Stedsantropolog
Asbjørg Næss, Civitas
Ingeborg Apall-Olsen, Oslo kommune
Erlend Hanssen Sjåvik, Akershus fylkeskommune
Ida Stenbråten Harildstad, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

Kalender Oslo BOBY

Vårprogram 2020

tirsdager kl 1730:

04. februar – BYGG SOM SKAL STÅ I 200 ÅR

Eksisterende bygningsmasse utgjør vesentlige ressurser og det tar lang tid å kompensere for klimagassutslipp forbundet med nybygg. Manglende tilrettelegging for feksibilitet, for strenge begrensninger til funksjonalitet og manglende tilpasningsmuligheter er av de viktigste årsakene til at bygninger rives før endt teknisk levetid.
Hvordan bygger vi om det skal oppleves som relevant og feksibelt om 200 år?
Hvordan forvalter vi de byggene og bygningsmiljøene vi allerede har slik at de fortsetter å være relevante og møte markedet i fremtiden?
Vi ber arkitekten, historikeren og planleggeren besvare og debattere disse spørsmålene.

Åshild Wangensteen Bjørvik – Mad arkitekter:
Hvordan redde bygg fra riving? Hva bør kjennetegne nye bygg hvis målet er et langt livsløp?

Morten Stige – Fabrica Kulturminnetjenester:

Hva kan vi lære av historien? Kjennetegn ved bygg som overlever århundreskifter.

Andreas Vaa Berman, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune:
Hvordan planlegge for feksibilitet i bygningsmassen i 200 års perspektiv?
Hvilken rolle bør og kan myndighetene spille?

 

10. mars – HVA SKAL VI MED KONSEPTVALGUTREDNINGENE?

Tidlig på 2000-tallet innførte staten krav om konseptvalgutredninger (KVU) på store prosjekter før de ble igangsatt.  Målet var blant annet å unngå feilinvesteringer, holde kontroll med kostnader og sørge for effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Flere kommuner som Oslo, gjennomfører også KVUer for større kommunale investeringer.Det lages i dag konseptvalgutredninger for alt fra komplekse problemstillinger som framtidig system for kollektivtrafkken i Oslo (KVU-Oslonavet), til konkrete prosjekter som utforming av veikryss. Men følges anbefalingene egentlig opp i videre planlegging og i hvilken grad sikrer en KVU at et prosjekt har politisk støtte og penger? Kan det også være et demokratisk problem at detaljerte løsninger avklares uavhengig av planlegging gjennom plan- og bygningsloven?

Vi inviterer representanter fra staten og Oslo kommune til å snakke om investeringssystemet, gjennomføring av KVU-Oslonavet og erfaringene fra enkeltprosjekter.

21. april – OSLO YTRE BY: HVA SKJER MED BOLIG- OG BYUTVIKLINGEN PÅ STOVNER?

Mye av de siste årenes byutvikling i Oslo har gått på å legge til rette for «det grønne skiftet» i indre by. Mens en tilsvarende
satsning i ytterkantene så langt ikke ser ut til å bære større frukter.Hva skjer egentlig med bolig- og byutviklingen i Oslo ytre by?

For å diskutere dette komplekse emnet vil vi se nærmere på Stovner, hvor både nyere leiligheter holder et prisnivå langt
over områdesnittet har blitt utviklet, og Oslo kommune har lagt til rette for ‘Reinventing Cities’ i Fossumdumpa. Møter denne utviklingen de lokale behovene til innbyggerne på Stovner? Er Oslo ytre by en god ressurs i det «grønne skiftet» i Oslo og kan områdene bidra til en bærekraftig utvikling for hele byen?

 

19. mai – BYMILJØETATENS STRATEGI FOR GRØNNE TAK

Bymiljøetaten har laget forslag til «Strategi for grønne tak og fasader» som viser Oslos ambisjoner om benytte uutnyttede arealer til å etablere vegetasjon på nye og eksisterende bygg i Oslo. På denne måten kan bygg bidra med viktige økosystemtjenester som for eksempel bedre overvannshåndtering, en vakrere by og tilrettelegging for pollinerende insekter.

Hvordan kan vi sikre at ikke bare de offentlige byggene får grønne tak i framtiden; men alle tak der dette er mulig – og hvordan jobbes det med grønne tak i byen vår allerede nå?

Vi inviterer representanter for bymiljøetaten, byrådsavdelingen og byplanleggere til å presenter strategien og diskutere hvordan målene om grønnere tak og fasader kan nåes.

 

9. juni – FILIPSTAD – VERDENS MEST BÆREKRAFTIGE BYDEL?

Oslo Havn og Oslo kommune har store ambisjoner for Fjordbyen, og da særlig Filipstad hvor politikernes mål er at Filipstad
blir et utstillingsvindu for gode klima- og miljøløsninger innen byutvikling, samtidig som man ønsker en relativt høy andel
boliger for familier i midlere inntektsklasser. Lar bærekraftsvisjonene seg forene? Kan man på Filipstad både løse miljømessig
og sosial bærekraft og samtidig gi havna et godt økonomisk fundament for videre utvikling av havnedriften?

Åsa Margareta Nes – Oslo Havn
Halvor Ellefsen – førsteamanuensis AHO

Oppmøtested blir annonsert på facebook.

 

Bli medlem på Vipps – Søk etter Norsk Boby i appen.

Vi takker våre sponsorer: