Oslo Bolig- og Byplanforening

Oslo BOBY

Oslo Bolig- og Byplanforening (Oslo BOBY) er en avdeling i Norsk Bolig- og Byplanforening (Norsk BOBY). Oslo BOBY har månedlige fagmøter, og holder disse tirsdag kl 1730 på Kulturhuset ved Youngstorget, hvis ikke annet er annonsert.

Følg Oslo Bolig- og byplanforening på Facebook

 

Styret

Styreledere:

Vidar Aasbrenn Fiskum, Norsk Eiendom

Sigrid Furuholt Engelstad , Asplan Viak

Styremedlem:

Morten Wasstøl, BYU Oslo kommune
Per Christian Stokke , Asplan Viak
Line Hellum Fomenko, Kristin Jarmund arkitekter
Katja Bratseth, Byantropologene
Asbjørg Næss, Civitas
Ingeborg Apall-Olsen, Oslo kommune
Erlend Hanssen Sjåvik, Viken fylkeskommune
Ida Stenbråten Harildstad, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

Kalender Oslo BOBY

Vårprogram 2020

tirsdager kl 1730:

 

01.September:

Bygg for 200 år, del 2 – boligen

Nettmøtet kan sees i opptak her

I vårt andre møte i serien Bygg for 200 år fokuserer vi på boligen og boligbehovene våre.

Våre boligbehov endres i takt med samfunnsutviklingen. Eller gjør de egentlig det? Boliger som ble bygget for 100 år siden er fortsatt ettertraktet for boligkunder. Hva kjennetegner boligene som overlever århundreskifter? Hvor vidt er boligkundene villige til å betale for varige og bærekraftige boliger, og hvordan påvirker dette boligprodusentene? Er idealet en bolig du kan bo i hele livet, eller ønsker man heller hyppigere skifter mellom boliger som er tilpasset ulike livsfaser og livsstiler?

Daniel Bjørn, Skanska eiendomsutvikling

Ingeborg Rasmussen, Vista Analyse

Johan Ditlef Martens, Sivilarkitekt og forfatter

 

29.September:

SOSIAL INNOVASJON I BOLIGUTVIKLINGEN: NABOLAGET I FOKUS

Det å se bolig- og nabolagsutvikling som viktige arenaer for en sosialt bærekraftig utvikling blir mer og mer utbredt, både blant offentlige og private aktører i det norske boligmarkedet. I dette fagmøtet ønsker vi å belyse hvilke ringvirkninger den sosiale boliginnovasjonen kan ha for nabolagene rundt og samfunnet vårt.

Vi vil derfor se nærmere på: OBOS Living Lab på Vollebekk, der antropologer for tiden jobber med å ivareta beboernes interesser i utviklingen av Living Lab-konseptet. Enebakkveien 37 som er et bofelleskap i en bygård på Galgeberg i Oslo, der beboerne er organisert gjennom et samvirke. Og Vindmøllebakken som er et boligprosjekt i Stavanger Øst – bygget rundt «gaining by sharing», som er en model for bærekraftige bofellesskap. Vi har invitert representanter fra disse tre boligprosjektene som er under planlegging og ferdig bygget til å  fortelle om: Hvilke erfaringer har beboere i sosialt bærekraftige boligprosjekter gjort seg? Hva gir den sosiale boliginnovasjonen til nabolaget rundt? Hvordan kan sosialt bærekraftige boliger og nabolag bidra til positive samfunnsendringer?

Maiken Riis Eilertsen, Byantropologene/ OBOS Living Lab

Kenneth Storkås, Enebakkveien 37

Siv Helene Stangeland, Helen & Hard/ Vindmøllebakken

 

20. Oktober: Avlyst

Hei Staten, hva skjedde med samarbeidet om miljø- og klimavennlig byutvikling?

Møtet er dessverre avlyst.

 

10. November:

KAN MAN HJEMLE KVALITET OG GOD ARKITEKTUR? JURISTENES INNTOG I PLANSAKER

Gjennom reguleringsplaner fastsettes det hvordan, og til hvilke formål, arealene kan utnyttes. Planene fastsetter også eventuelle vilkår knyttet til bruken av arealene. Vedtatte planer følges opp gjennom byggesak der prosjektet detaljeres, og så realiseres.

De senere årene er kravene og bestemmelsene i reguleringsplanene blitt stadig mer detaljerte. Detaljeringsgraden gjør at man mister muligheten til å finne gode løsninger i prosjekteringsfasen. Prosjekteiere klager på at man fratas muligheten til å gi bedre bo-, steds- og opplevelseskvaliteter, men kanskje like viktig: muligheten til å finne rasjonelle byggemetoder for det enkelte prosjekt.

 

Så hva skyldes behovet for økt detaljering? Stoler man ikke lenger på at gode ambisjoner vil videreføres og realiseres gjennom byggeplanen? Eller har man mistet tiltro til byggesaken som styringsverktøy? Hvordan påvirker reguleringsplaner med svært detaljerte bestemmelser muligheten for å utøve skjønn i den etterfølgende byggesaken, eller ønsket om utvikling og innovasjon i byggebransjen? Og hvilke kvaliteter kan man egentlig sikre gjennom kart og bestemmelser i en reguleringsplan?

 

Vi inviterer sentrale aktører med kjennskap til tematikken til debatt: advokat og arkitekt fra privat sektor og saksbehandler og jurist fra offentlige myndigheter.

 

08. Desember:

VI TAR TEMPEN PÅ BYUTVIKLINGSDEBATTEN HØSTEN 2020!

Oslo endres kontinuerlig av store og komplekse byutviklingsprosjekter, som både berører og engasjerer mange. Samfunnsdebatten rundt bolig- og byutvikling har de seneste årene vokst fra å være noe et knippe fagpersoner drev med på kammerset, til å være noe alle kan delta i. Vi tilbys konferanser, seminarer og debatter om tematikken flere ganger i uka i det fysiske rom, og i tillegg koker det i nettfora og kommentarfelt om byplanlegging, stedsutvikling, transport, arkitektur, vekst, vern, folk og fe.

På årets siste møte vil vi diskutere et eller flere tema som har opptatt fagmiljøene i løpet av høsten 2020. Tema og innledere vil bli annonsert i forkant av møtet. Tips oss gjerne om en tematikk som engasjerer deg, og som du ønsker å få løftet frem, via Facebook-melding til Oslo BOBY innen 1. november!

 

 

Bli medlem på Vipps – Søk etter Norsk Boby i appen.

Vi takker våre sponsorer: