Oslo Bolig- og Byplanforening

Oslo BOBY

Oslo Bolig- og Byplanforening (Oslo BOBY) er en avdeling i Norsk Bolig- og Byplanforening (Norsk BOBY). Oslo BOBY har månedlige fagmøter — sjekk ut hele programmet lengre nede på siden!

Her finner du tidligere strømmede møter 

Følg oss på Facebook

Kalender Oslo BOBY — høsten 2023

TID OG STED: Dørene åpner 1700, og programmet starter 1730. På Kulturhuset, hvis ikke annet er oppgitt.

TIRSDAG 29. AUGUST
KULTURHUSET KL. 1730
VÅR BY, VÅR FRAMTID — FORSLAG TIL NY AREALDEL I OSLO

Oslos gjeldende arealdel er åtte år gammel, og er den som bestemmer hvor og hva som skal bygges. Bystyret vedtok i desember 2021 et planprogram for kommuneplanens arealdel, og ny arealdel skal følge opp kommunens visjon om en grønnere, varmere og mer skapende by med plass for alle.

Bli med Oslo bolig- og byplanforening når vi diskuterer hva som er viktig
å få på plass i en ny arealdel med horisont fram mot 2040. Hvordan påvirker klima- og naturkrise, stramt økonomisk handlingsrom, økt andel eldre og økte sosioøkonomiske forskjeller hvordan vi kan og bør bruke arealene i hovedstaden? Hvordan skal boligområdene utvikles?

Vi inviterer ulike fagfolk til å diskutere dette og det du måtte lure på om Oslos nye arealdel.

TIRSDAG 26. SEPTEMBER
BEFARING, OPPMØTE VESTSIDEN AV VALHALL ARENA KL. 17.30
DEN GRØNNE RINGEN – RAMMER INN OG BINDER SAMMEN

Da bystyret vedtok strategisk plan for Hovinbyen i 2018, var den grønne ringen rundt Økern ett av hovedgrepene i planen. Den grønne ringen skal binde sammen eksisterende og framtidige grøntområder, og går gjennom Hasle, Løren, Økern, Risløkka, Haraldrud, Østre Aker kirkegård, Ulven og Valle Hovin.

Vi går hele ruta på seks og en halv kilometer, for å utforske hvordan
den grønne ringen vokser fram. Vi vil se områder som er ferdig opparbeidet, under utvikling, små og store barrierer, og områder der ingen skulle tro at noe skulle ville gå. Ikke minst vil vi se på hvordan nye bolig- og næringsprosjekter knytter seg på ringen.

Møt opp på vestsiden av Valhall arena kl 17:30. Det blir lett servering underveis.

TIRSDAG 17. OKTOBER
ØKERNSENTERET KL. 1730
HOVINBYEN — HVOR HAR DET BLITT AV DEN STRATEGISKE PLANEN?

Oktober 2022 sendte de fire bydelene i Hovinbyen — Alna, Grunerløkka,
Gamle Oslo og Bjerke et brev til Plan- og bygningsetaten hvor de uttrykte sin bekymring for at intensjonene i planen i for liten grad blir fulgt opp og at bydelene ikke blir involvert i utviklingen særskilt, slik det står i planen.

Hovinbyen er Norges største og mest kompliserte byutviklingsområde. For å nå målene for Hovinbyen, er det behov for en aktiv kommune og private aktører som benytter forskjellige virkemidler, men som jobber sammen for å nå målene.

Hovinbyen er i dag både preget av misnøye og protest, og stor grad av innovasjon og etablering av nye samarbeidsplattformer.

Vi inviterer bydel, planmyndighet, utvikler, og akademia til debatt om:
Hva skal til for at planen realiseres, og er det i hele tatt mulig? Hvordan bygge tillit og gode samarbeidsarenaer mellom aktørene, og hvordan skal det jobbes med områdemodning og fornying av område- og stedsidentitet i et så mangfoldig og komplisert byutviklingsområde?

Møtet avholdes på ByLab Oslo i Økernsenteret.

TIRSDAG 14. NOVEMBER
KULTURHUSET KL. 1730
SOSIOØKONOMISKE SKILLELINJER I BOLIG- OG NABOLAGSUTVIKLING

I Norge har vi i dag et mangfoldig fellesskap. Dette mangfoldet møter vi som planleggere og utviklere når nabolag skal fortettes og videreutvikles.

Flere «typiske områder i ytre by» der drabantby-tankegangen på 60- og 70-tallets inndelte områder har gitt sosioøkonomisk segregerte områder. Mennesker med ulik inntekt og levekår lever tett på hverandre, men likevel romlig og diskursivt adskilt.

Samtidig som beboerne ønsker at det bygges boliger som er så rimelige som mulig, slik at lavinntektshusholdninger også får mulighet til å kjøpe egen leilighet av tilstrekkelig størrelse, er det også en slags motvilje mot rimelige boliger fordi noen frykter at dette vil føre til enda flere sosio- økonomiske utfordringer i nærområdet.

Hvordan kan og bør planleggere og utviklere jobbe for en stedsutvikling som bidrar til mer oss, og mindre vi og dem?

Bli klokere sammen med planleggere, utviklere og lokale eksperter.

TIRSDAG 5. DESEMBER
KULTURHUSET KL. 1730
ER DET BEHOV FOR Å SPEILE MARKAGRENSA MED EN SJØGRENSE?
Oslo

vokser jevnt og trutt, og det dukker stadig opp forslag om utfylling og kunstige øyer til gode byutviklingsformål i byens strandlinje. Generasjonene har gjennom tiden tatt stadig litt mer, og vår generasjon har gjennom Fjordbyplanen allerede gjort betydelige innhugg i byens sjøareal.

Er sjøen en utømmelig arealressurs som vi kan fortsette å forsyne oss av for å løse byens arealutfordringer, eller er tiden moden for å sette strek og tegne sjøgrensa på linje med markagrensa? Blir Oslo en bedre by om vi fortsetter å fylle ut? Gir utfylling marinbiologiske tap i en ellers syk fjord? Ingen politiske partier har dette på dagsorden.

Vi tar debatten om det er behov
for en sjøgrense med myndigheter, byutviklere og det marine fagmiljøet.


Styret i Oslo Bolig- og byplanforening

Styreledere:

Vidar Aasbrenn Fiskum, Norsk Eiendom

Katja Bratseth, Byantropologene

ØVRIGE StyremedlemMER:

  Morten Wasstøl, BYU Oslo kommune

  Sigrid Furuholt Engelstad, Asplan Viak

  Line Hellum, Nordic – Kristin Jarmund arkitekter

  Asbjørg Næss, Civitas

  Ingeborg Apall-Olsen, DogA

  Lise Weltzien, PBE Oslo kommune

  Ida Stenbråten Harildstad, Kommunal- og distriktsdepartementet

  Amir Hassanbeygi, Grindaker


  Bli medlem på Vipps – Søk etter Norsk Boby i appen.

  Se opptak av tidligere avholdte møter her