Oslo Bolig- og Byplanforening

Oslo BOBY

Oslo Bolig- og Byplanforening (Oslo BOBY) er en avdeling i Norsk Bolig- og Byplanforening (Norsk BOBY). Oslo BOBY har månedlige fagmøter. I august strømmet vi på nett, septembermøte er en befaring i Hovinbyen som starter 17:30, og for de tre siste møtene denne høsten er vi tilbake på Kulturhuset med fysiske møter — sjekk ut hele programmet lengre nede på siden!

Her kan du se fagmøtet om Oslos kulturmiljømelding, som ble holdt den 31. august:

 

Her finner du tidligere strømmede møter 

Følg oss på Facebook

Styret

Styreledere:

Vidar Aasbrenn Fiskum, Norsk Eiendom

Katja Bratseth, Byantropologene

Styremedlem:

Morten Wasstøl, BYU Oslo kommune
Sigrid Furuholt Engelstad, Asplan Viak
Line Hellum Fomenko, Kristin Jarmund arkitekter
Asbjørg Næss, Civitas
Ingeborg Apall-Olsen, Oslo kommune
Lise Weltzien, Oslo kommune
Ida Stenbråten Harildstad, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

Kalender Oslo BOBY — høsten 2021

TID OG STED: I august strømmer vi på nett kl. 19:30, septembermøte er en befaring i Hovinbyen som starter 17:30, og de tre siste møtene denne høsten er vi tilbake på Kulturhuset med fysiske møter!


31. august: Oslos kulturmiljømelding – er grønn liste løsningen? 

19:30 — PÅ NETT

Kan Oslos kulturmiljømelding og det nye virkemiddelet «grønn liste» sikre bedre forvaltning av byens etablerte kvaliteter? I høringsutkastet til ny kulturmiljømelding for Oslo kommune blir det foreslått å lage en ny grønn liste i tillegg til den eksisterende gule lista. Den er tenkt som et supplement til dagens vernekategorier og skal sikre vern av bygninger som har en kulturhistorisk verdi lokalt, som kan være identitetsbærere i nye utviklingsprosjekter og som ved gjenbruk sparer byen for økte klimautslipp.

Er grønn liste en fiks ide og et godt ordspill, eller kan en slik vernekategori fungere og bidra til bedre bymiljøer og klimaregnskap? Vi stiller spørsmålene videre til de som skal bruke lista, styres av den og de som kan si hvilke konsekvenser den vil ha.

Vel møtt til høstens første møte!

Obs.: kun digitalt.

21. september: Ombruk som monner?

17:30 – 20:00 — BEFARING I HOVINBYEN

Norge er bare 2,4 % sirkulært og hele 97 % av materialforbruket sirkuleres ikke tilbake i økonomien. Bygg- og anleggsbransjen står for ca. 40 % av verdens klimagassutslipp, mye grunnet energikrevende produksjon av nye materialer. Mens gjenbruk av materialer kan redusere utslipp opp mot 90 %.

Stadig flere pilotprosjekter peker en ny retning for bærekraftig materialbruk, men veien til ombruk i stor skala er lang. Det butter særlig i kostnader, dokumentasjonsutfordringer, byggekrav og lagringskapasitet. Hvordan sikre god og varig kvalitet på sirkulære bygg? Hva skal til for å få til et ombruk som monner?

Hovinbyen er Oslos største byutviklingsområde, og pekt ut som innovasjonsdistrikt for sirkulærøkonomi og utvikling av fremtidens byggenæring. Vi tar en nærmere kikk på området, og får en innføring i pågående prosesser for økt sirkularitet i bransjen.

Nærmere detaljer om oppmøtested for befaringen vil bli sendt ut via e-post, samt annonsert på denne nettsiden og facebooksiden til Oslo BOBY.

19. oktober: Bykvalitet i mellomlandet

17:30 – 19:30 — PÅ KULTURHUSET

Litt karikert følger byutviklingen i Oslo i dag tre retninger: Restriktiv småhusutbygging, fortettet drabantbytypologi, eller knutepunktsfortetting hvor «the sky is the limit».

Hva med de store arealene som ligger mellom disse tre ytterpunktene? Kan «mellomlandet» gi nye, gode boligområder med mellomhøy utnyttelse, god kollektivdekning, service, tjenester og sammenhengende grønnstruktur som også småhusområdene og knutepunktene kan dra veksler på? Er dette Oslos forsømte mulighet? Hva kan vi lære av historien? Og hvordan få med Oslofolk på en slik snuoperasjon?

Vi trekker med oss politiske, arkitektfaglige og byplanfaglige stemmer i en samtale rundt «mellomlandet».

16. november: Hvordan oppnå god bokvalitet ved høy tetthet

17:30 – 19:30 — PÅ KULTURHUSET og PÅ NETT

Boliger og boligområder er ikke bare fysiske byggverk og arkitektoniske tolkninger av et program, men også et uttrykk for vår samtidskultur og samfunnets verdier. Samtidig er boligene basen i våre liv, og kanskje den viktigste kilden til gode livsgrunnlag og god folkehelse. Boligtetthet er viktig i et miljø- og samfunnsøkonomisk perspektiv. Høy befolkningstetthet gir et lavere energiforbruk når vi skal dekke alle behovene i våre liv, og et mer kompakt byområde vil redusere utbyggingspresset av natur og landbruksområder. I tillegg vil man kunne få et rikere og mer mangfoldig handels-, service og kulturtilbud der mange bor samlet, og det er enklere og rimeligere å tilby et godt velferdstilbud til en tett befolkning. Men høy tetthet i boligområder er krevende, og skaper ofte debatt. For mange handler debatten fremdeles om ja eller nei til høyhus.

Dette møtet arrangeres i samarbeid med Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune, som har fått en politisk bestilling på å revidere høyhusstrategien, og dermed vurdere å åpne for høyhus ved flere kollektivknutepunkter. Viktige målsettinger for dette arbeidet er klimavennlig byutvikling, sosial bærekraft og høy kvalitet i bygg og omgivelser. Med bakgrunn i dette, og med hjelp fra en forsker på bokvalitet, ønsker PBE og BOBY å stille spørsmålet: Hvordan kan god bokvalitet, for hjem, nabolag og samfunn, planlegges og bygges i form av høyhus?

07. desember: Når pakkene reiser kollektivt – hva skjer innenfor varedistribusjon og logistikk i byområdene? 

17:30 – 19:30 — PÅ KULTURHUSET

Byene våre skal utvikles med attraktive og multifunksjonelle byområder, men da må også logistikken fungere.

Varer og produkter skal fraktes rundt, fra der de lages og dit de behøves. Det være seg butikk, restaurant, arbeidsplass eller hjem til deg. Logistikk er både tidkrevende, arealkrevende og i mange tilfeller også
et vesentlig kostnadselement.

Hva skjer innenfor varedistribusjon og logistikk i byen, og hvorfor etableres det «city-hubber»? Hvordan kan vi få til løsninger som er bra for både stedsutvikling, miljø og gir fornøyde kunder? Finnes det smarte løsninger som gjør at den totale trafikken går ned, men samtidig tilfredsstiller både de som driver butikk, samt deg og meg? Er logistikk og transport en trussel for bylivet – eller en naturlig del og forutsetning for det?

Vi spør handelsnæringen, logistikkinnovatører og visjonæren: hvordan påvirker ny logistikk både byen og miljøet?


Bli medlem på Vipps – Søk etter Norsk Boby i appen.

Se opptak av tidligere avholdte møter her