Oslo Bolig- og Byplanforening

Oslo BOBY

Oslo Bolig- og Byplanforening (Oslo BOBY) er en avdeling i Norsk Bolig- og Byplanforening (Norsk BOBY). Oslo BOBY har månedlige fagmøter og vi er tilbake på Kulturhuset med fysiske møter — sjekk ut hele programmet lengre nede på siden!

Her finner du tidligere strømmede møter 

Følg oss på Facebook

Styret

Styreledere:

Vidar Aasbrenn Fiskum, Norsk Eiendom

Katja Bratseth, Byantropologene

Styremedlem:

Morten Wasstøl, BYU Oslo kommune
Sigrid Furuholt Engelstad, Asplan Viak
Line Hellum Fomenko, Kristin Jarmund arkitekter
Asbjørg Næss, Civitas
Ingeborg Apall-Olsen, KUL Oslo kommune
Lise Weltzien, PBE Oslo kommune
Ida Stenbråten Harildstad, Kommunal- og distriktsdepartementet

 

Kalender Oslo BOBY — våren 2022

TID OG STED: Dørene åpner 1700, og programmet starter 1730. På Kulturhuset, hvis ikke annet er oppgitt.

 

15. februar – kl. 1730 – Kulturhuset:

Når idealisme havarerer i realisme

En markedsundersøkelse utført av Prognosesentret viser at tre av ti i Oslo synes bofellesskap virker som en attraktiv boform med utgangspunkt i nåværende livsfase. Fire av ti eldre kan tenke seg å etablere et bofellesskap med venner eller likesinnede.

Likevel finnes det få boligprosjekter der deling, fellesarealer og nye boformer står i fokus. Andre land i Europa har kommet mye lenger i å kunne tilby en variasjon i mangfold av boformer. Hva er det som stopper oss?

Gir dagens lover og regler oss anledning nok til å utforske morgendagens løsninger for bolig- og byutvikling? Når står forskrifter, lover og regler i veien for en byutvikling som på best mulig måte balanserer ulike dimensjoner av bærekraft?

Vi har med oss eksperter på nye boformer, fagekspert på lover- og forskriver, samt de som bidrar til å iverksette offentlige virkemidler for fremtidens by- og boligutvikling til å svare på spørsmålene. 

 

Til debatten stiller:

Gro Sandkjær Hanssen, forsker Oslo Met

Henrik Botten Taubøll, eiendomsjurist Wiersholm

Anne Truelsen Schultz, landskapsarkitekt ATSITE

Andreas Vaa Bermann, avdelingsdirektør PBE

 

 

22. mars – kl. 1730 – Kulturhuset:

Folk og steder er forskjellige — så hva er et godt nabolag?

Et nabolag er summen av stedene vi deler med hverandre i hverdagen. Nabolaget er stedet hvor lokale fellesskap finner sted, hvor de daglige spontane møtene kan gro til trygge vennskap, og hvor mangfold og inkludering er uavhengig av alder og funksjonsnivå. Men det er også der samfunnets verdier møter de hverdagslige fellesskapene. I nabolagets skala avsløres våre evner som kollektiv til å håndtere utfordringer og skape meningsfulle rammer for hverdagslivet. Nabolaget har en viktig funksjon i våre hverdagsliv, og en viktig kvalitetsdimensjon for bærekraftige byer.

I møtet ønsker vi å diskutere hva som skal til for at et nabolag oppleves som godt:

  • Hvordan påvirker arkitektur og omgivelser mulighetene for felleskap og opplevelsen av nabolaget?
  • Hva er et godt nabolag, og hvorfor er de så viktige?
  • Hvilken rolle kan Staten og kommunale myndigheter ta for å sikre gode og inkluderende bomiljøer og nabolag over tid?

Møtet arrangeres i samarbeid med Oslo Arkitekturtriennale.

 

26. april – kl. 1730 – Kulturhuset:

Produksjonsbyen

En by vil alltid trenge en god og stabil tilgang til varer og tjenester.

Næringsutviklingen og demografiutviklingen i Oslo er i ferd med å utkonkurrere både de mer tradisjonelle industrivirksomhetene, men også leverandørindustri – bedrifter vi behøver for å opprettholde en sunn bydrift. Med leverandørindustri mener vi for eksempel bakeri, trykkeri, verksteder og engroslager med byggevarer til privatkundemarkedet. 

Vi ønsker i dette møtet å undersøke om, og i tilfelle hvordan, produksjonsnæringer kan bli bedre integrert i et urbant miljø. Hva krever dette av planmyndighetene, utbyggere og industri? Hva er fordeler og ulemper med å beholde og videreutvikle produksjonsnæringer i byen, og hva skal veie mest i beslutningsprosessene om hvordan byen skal være? 

 

24. mai  – kl. 1730 – Kulturhuset, kl. 1930: Generalforsamling.

Fra visjon til virkelighet — hvor blir det av visjonene gjennom prosessen?

Alle kjenner vi til byutviklingsprosjekter som så fine ut på glanset papir, men som ble alt annet enn bra. Vi har kanskje sett store, grønne lunger som skulle romme alt, men som endte opp som gruslagt plass for brannoppstilling eller brakkerigg eller annet. 

Hvor gikk det galt og hva kan vi lære av det? Er det byggherren som kaster ut den dyktige arkitekten som først solgte inn prosjektet? Er det kommunen som ikke er organisert for å ivareta visjoner gjennom byggesak og drift? Er dagens modell med kommunal overtakelse og drift av offentlige rom fortsatt farbar vei? Hvordan sikrer vi at visjonen holdes fast ved og kan gjenkjennes i det ferdige resultatet — eller kanskje at de blir enda bedre enn vi turte håpe på? 

 

21. juni  – kl 1730 – Oppmøtested annonseres senere via e-post, FB og her:

Sommerbefaring til Adamstuen

Oslo kommune har kjøpt tre fjerdedeler av den gamle Veterinærhøgskolen. Med dette har kommunen fått hånd om hele 50 mål med tomt sentralt i indre by. Eiendommen er svært sammensatt med mange bygg, store verneverdier og ulike kvaliteter. Kjøpet skal sikre areal til nye skoler, offentlige rom og andre kommunale tilbud. Men kanskje det blir plass til boliger også?

Oslobygg slipper oss inn og viser oss rundt på området, både inne og ute. Etter befaringen inviterer vi til en diskusjon om potensialet til Adamstuen, foreløpige planer og veien videre. 

 

Velkommen til befaring!  

 


Bli medlem på Vipps – Søk etter Norsk Boby i appen.

Se opptak av tidligere avholdte møter her