Oslo Bolig- og Byplanforening

Oslo BOBY

Oslo Bolig- og Byplanforening (Oslo BOBY) er en avdeling i Norsk Bolig- og Byplanforening (Norsk BOBY). Oslo BOBY har månedlige fagmøter og vi er tilbake på Kulturhuset med fysiske møter — sjekk ut hele programmet lengre nede på siden!

Her finner du tidligere strømmede møter 

Følg oss på Facebook

Styret

Styreledere:

Vidar Aasbrenn Fiskum, Norsk Eiendom

Katja Bratseth, Byantropologene

Styremedlem:

Morten Wasstøl, BYU Oslo kommune
Sigrid Furuholt Engelstad, Asplan Viak
Line Hellum Fomenko, Kristin Jarmund arkitekter
Asbjørg Næss, Civitas
Ingeborg Apall-Olsen, DogA
Lise Weltzien, PBE Oslo kommune
Ida Stenbråten Harildstad, Kommunal- og distriktsdepartementet

 

Kalender Oslo BOBY — Høsten 2022

TID OG STED: Dørene åpner 1700, og programmet starter 1730. På Kulturhuset, hvis ikke annet er oppgitt.

 

TIRSDAG 23. AUGUST KULTURHUSET KL. 17.30
REGIONBYENE RUNDT OSLO – HVA UTVIKLER DE SEG TIL Å BLI?
Rundt hovedstaden ligger det som i fremtiden skal være seks regionbyer: Lillestrøm, Jessheim, Ski, Ås, Sandvika og Asker. Syv år etter at disse stedene ble prioritert i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, spør vi hvordan det går. Hva er utviklingstrekkene så langt og hva slags byer er de på vei til å bli?

Vi inviterer representanter for de nye byene for å synliggjøre egne visjoner, hvordan de forholder seg til hverandre og ikke minst til Oslo.

 

TIRSDAG 27. SEPTEMBER KULTURHUSET KL. 18.30
«HUSET DITT ER EN DEL AV GATA VÅR» – FASADENS BETYDNING FOR VELLYKKET BOLIGUTVIKLING I BY
Oslos nye boligområder, eksempelvis på Løren og Ensjø, har høstet mye kritikk. Fotografiet av det enslige mennesket som beveger seg gjennom et fargeløst asfaltlandskap omkranset av ugjestmilde bygninger har blitt et bilde på utbygggingsprosjekter som virker lite opptatt av menneskene som skal bo der. Hva slags by skaper denne typen gateløp? Blir det gode nabolag? Hva gjør at vi ender opp med slike løsninger og hvordan kan man unngå dem?

Anja K. Standal fra NMBU mener overgangen fra bygning til gate er for lite omtalt, diskutert og analysert i den norske tilnærmingen til kompakt byutvikling, og at et større fokus på, det hun introduserer som «fasadeterskel», kan bidra til færre slike prosjekter.

Med utgangspunkt i sin doktorgradsavhandling vil Standal innlede dette BOBY-møtet, før vi åpner for en debatt bestående av representanter fra planmyndighet, arkitekt/landskapsarkitekt, og boligutbyggere.

Møtet arrangeres i samarbeid med Oslo Arkitekturtriennale.

Våre innledere er:
• Anja Standal – NMBU
• Cathrine Vigander – Element Arkitekter
• Tanja Lie – Rådet for Byarkitektur
• SLA – Landskapsarkitekter
• Planavdelingen i PBE

 

TIRSDAG 18. OKTOBER DET GAMLE MUNCHMUSEET PÅ TØYEN KL. 17.30
NABOLAGET TØYEN – LÆRDOMMER FRA MEDVIRKNINGSPROSESSER
Vi setter fokus på medvirkning i nabolaget Tøyen og omegn. I Tøyens beste akebakke ble det sist vinter montert lyktestolper helt nederst der ungene har størst fart. Foreldre, Tøyen Sportsklubb og etter hvert politikerne i Bydel Gamle Oslo reagerte kraftig på dette, da lyktestolpene ble gjort til livstruende installasjoner. Til tross for at lyktestolpene nok var ment som et tiltak for å øke den opplevde tryggheten, er dette et eksempel som viser hvordan selv de beste intensjoner kan slå feil dersom man setter i gang tiltak uten medvirkning.

Samtidig har Tøyen, Grønland og andre deler av Bydel Gamle Oslo mange gode medvirkningsprosesser å ta lærdom fra! Vi ser til samskaping med unge på Jordal fritidsklubb, og testing av sommer og vinteraktiviteter i Olafiagangen på Grønland, og forskningsprosjektet samskaping på NMBU som sammen med Tverga jobber med utvikling av møteplasser basert på medvirkning.

Forskere, innbyggere, arkitekter fra MakersHub, Byantropologene, Bydel Gamle Oslo og Bymiljøetaten er med oss for å diskutere blant annet: Hvillke medvirkningslærdommer kan Tøyen gi til resten av byen? Hvordan forankrer vi medvirkning inn i utviklingen av nabolaget? Hvordan blir tiltak satt i gang gjennom medvirkning, bærekraftige etter områdeløft?

Møtet arrangeres i samarbeid med Oslo Arkitekturtriennale.

 

TIRSDAG 15. NOVEMBER KULTURHUSET KL. 17.30
LIVET GATELANGS – KAN VI FÅ GODE BYOMRÅDER LANGS HOVEDVEIENE VÅRE?
Reisevanene våre er endret etter et par år med pandemi. Mer bruk av hjemmekontor reduserer antall arbeidsreiser totalt sett, mens smittefrykten jagde kollektivreisende over i bil, en transportform de syntes var behagelig og nødig vil gi slipp på. Hvordan påvirker dette veiene og gatene våre?

Oslo kommune har utviklet en ny gatenormal, med nye prioriteringer og krav til utforming. Inn i Oslo kommer det tre hovedveier fra øst, to fra syd og en fra vest. For disse transportkorridorene er det valgt helt forskjellige strategier og planer. Kan hovedveier utformet som gater bidra til å utvikle gode byområder langs hovedinnfartsårene til Oslo?

 

TIRSDAG 6. DESEMBER KULTURHUSET KL. 17.30
SOLTILPASSET ARKITEKTUR FØR OG NÅ
På våre breddegrader ønsker «alle» sol hele dagen, ute så vel som inne. I en by er de færreste så heldige. Myndighetene prioriterer solstrålene gjennom ulike krav. Kravene til sol har endret seg gjennom årenes løp. Ulike forhold har vært vektlagt. Hva gjelder nå og hva gjaldt før? Hvilke soltime, for hvem, skal det offentlige verne om og hva med å kaste skygge på naboen? Hvordan påvirker dette arkitekturen? Får vi den bygningsmassen som totalt sett er best for byen? Spørsmålene og dilemmaene er mange.

Vi søker svar hos byhistorikeren, planleggeren/urbanisten og arkitekten.

 

 


Bli medlem på Vipps – Søk etter Norsk Boby i appen.

Se opptak av tidligere avholdte møter her