Norsk BOBY

Norsk BOBY er en ideell og partiuavhengig organisasjon for alle som er engasjert og interessert i by- og samfunnsplanlegging. Foreningen er landsdekkende og har rundt 650 medlemmer. Medlemmene er planleggere, politikere, utbyggere, beboere og andre med interesse for samfunnsplanlegging.

«Norsk BOBY skal arbeide for en bedre by- og samfunnsplanlegging og øke forståelsen for at planlegging er viktig. Vi tar planleggingens mål, arbeidsmetoder og resultater opp til debatt ved å satse på bredt tverrfaglig arbeid, uavhengig av politiske motsetninger og profesjonsgrenser. Vi skal være et korrektiv og en inspirasjonskilde i norsk planlegging. Foreningens interessefelt skal dekke alle områder og sektorer av samfunnsplanleggingen, fra boligbebyggelse og boligmiljø, via generell by- og tettstedsplanlegging, til utbyggingsmønster, arealdisponering og økonomi i kommuner og fylker.»

Fra Vedtekter for Norsk Bolig- og Byplanforening (Norsk BOBY), sist revidert på generalforsamlingen på Lillestrøm 20. oktober 2014


Reformisme og det moderne landskapet: En film om Norsk Bolig- og Byplanforenings historie.

Regi: Bodil Furu, videokunstner
Manus: Anne Kristine Kronborg, kunsthistoriker
Medvirkende: Erling Annaniassen, historiker


Landsstyre og avdelinger

Foreningen består av et landsstyre, et arbeidsutvalg og ti regionale avdelinger, samt den tematiske avdelingen Habitat Norge. Norsk BOBY arbeider hovedsakelig gjennom aktivitetene i avdelingene. Ved lokal møtevirksomhet, seminarer og studieturer belyses aktuelle planleggings- og utbyggingsspørsmål. Temaene varierer fra konkrete lokale utbyggingssaker til prinsipielle nasjonale eller internasjonale plantema.

Norsk Planmøte og BOBY-prisen

Norsk BOBY arrangerer hvert andre år Norsk Planmøte, en stor nasjonal fagkonferanse. Konferansen har utviklet seg til å bli et verdifullt etterutdanningstilbud og en viktig møteplass for både BOBYs medlemmer og alle med interesse for samfunnsplanlegging og -utvikling. I forbindelse med Norsk Planmøte deler også foreningen ut BOBY-prisen. Formålet med prisen er å heve samfunnets interesse og respekt for god bolig- og byplanlegging, og styrke fagmiljøenes fokus på kvalitet i planprosesser, planprodukter og utbyggingsprosjekter.

Nettverk

Norsk BOBY har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk: