BOBY-prisen

Statutter

Statutter for Bolig- og byplanprisen er vedtatt av landsstyret 24.10.2003.

Norsk Bolig- og Byplanforening utdeler på hvert Planmøte, eller når styret finner det riktig, «Bolig- og byplanprisen» med formål å heve samfunnets interesse og respekt for god bolig- og byplanlegging, styrke fagmiljøenes fokus på kvalitet i planprosesser, planprodukter og utbyggingsprosjekter og styrke kjennskapen til Norsk Bolig- og Byplanforening og dens aktiviteter.

Prisen kan gis til et bestemt planarbeid eller prosjekt som utmerker seg på minst ett av følgende områder: overordnet strategisk plan, kvalitet og innhold i forhold til bærekraftig utvikling, estetikk og respekt for stedskvalitet, originalitet og innovasjon, konfliktløsning og gjennomføringsevne, metode og planprosess.

Prisen kan gis til offentlige, private eller samarbeidende aktører. Prisen består av et kunstverk og/eller plakett som plasseres på egnet sted. Juryen og juryens leder utpekes av AU. Juryen skal bestå av fem til syv medlemmer med en variert sammensetning faglig, alders- og kjønnsmessig. Minst et medlem av juryen skal være fra AU og fungere som sekretariat. Et medlem av juryen skal dele ut prisen. Bolig- og byplanprisens statutter er retningsgivende.

 

BOBY-priser siden 1978

Nominasjon til Bolig- og byplanprisen 2020

Norsk Bolig- og Byplanforening søker forslag til planarbeider eller prosjekter som utmerker seg som fremragende arbeid innenfor by- og samfunnsplanlegging. Les mer

 

2018

Moholt 50|50 er et ambisiøst bydelsprosjekt. Her vil både studenter, naboer og besøkende kunne oppleve god arkitektur, interessant teknologi, rekreasjon, leke- og treningsarealer samt viktige servicefunksjoner. Miljøvennlige materialer, energivennlige bygg, bærekraftig energiforsyning og fremtidsrettet avfallsløsning, er noen kvaliteter som gjør dette prosjektet til et «miljøprosjekt for fremtiden».

2016

Straume sentrum, Fra kjøpesenter til by: Sotra kystby. I utviklingen av Straume sentrum har Fjell kommune og Sartor Holding vist forbilledlige løsninger på utfordringer som svært mange norske byer og tettsteder har til felles.

2014

St. Olavs hospital i Trondheim, fordi man har lykkes i å lokalisere sykehus og utdanning sentralt i byen, og at man har lykkes i å utnytte lokaliseringen på en innovativ måte.

2012

Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune og Statens Vegvesen for deres samarbeid om å realisere banen.

Ærespris til Professor emeritus Erik Lorange. Knapt noen norsk planlegger har hatt en så bredspektret rolle som ham. Hans virke og bidrag til fagfeltet kan oppsummeres i fire faser: gjenoppbyggingen etter krigen, arbeidet med bygningsloven av 1965, NN-rådgiver og professor i planlegging.

2010

Prosjektet Iladalen for åpning av 700 meter av Ilabekken fra Benneches veg til Ilsvikbassenget, opparbeidelse av ca 30 daa friområde med turveg, ballplass, lekeplass og kunst. I tillegg kommer omfattende miljøtiltak hvor målsettingen har vært å reetablere et naturlig biologisk mangfold i vassdraget.

2008

T-baneringen i Oslo fordi prosjektet skårer høyt på ”overordnet strategisk plan”, men utmerker seg spesielt mht ”kvalitet og innhold i forhold til bærekraftig utvikling” og ”konfliktløsning og gjennomføringsevne”.

2006

Porsgrunn kommune for sentrumsplanlegging gjennom Kreativ byutvikling Porsgrunn.

2004

Sivilarkitekt Knut Eirik Dahl for ”Spillet om Tromsø” som metode og planprosess, for originalitet og innovasjon, og som overordnet strategisk planredskap.

2002

Bergen og Omegn Boligbyggelag for boligprosjektet Georgernes verft på Nordnes og Rogaland fylkeskommune for Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren.

1998

Bærum kommune ved ordfører Reinsfelt for Bærum kommunes innsats med planlegging og gjennomføring av byfortetting på Bekkestua.

1996

Lillehammer kommune ved ordfører Audun Tron og kommuneplansjef Marianne Borud Natvig for kommunens arbeid med kommuneplanleggingen i forbindelse med OL.

1994

Bergen kommune ved kommunalråd Anna Elisa Tryti, kommunaldirektør Magnus Heide Westerberg og soneleder sentrum Hans-Jacob Roald for det langsiktige strategiske arbeidet med «Snuoperasjon Bergen sentrum».

1992

Planavdelingen, Sogn og Fjordane fylkeskommune ved sivilarkitekt Anker Ryhl for arbeidet med ”Forsøksringen for byggeskikk, bygningsmiljø og tettstadsutforming”

1990

Flora kommune ved Giske Holck for arbeidet med nærmiljøprosjektet ”Levande lokalsamfunn”.

1988

Ærespris til ”Funksjonalistgenerasjonen fra 30-årene” ved Carsten Boysen, Bernt Heiberg, Frode Rinnan og Erik Rolfsen for sin pionerinnsats, sitt sterke engasjement og imponerende resultater innenfor boligsak og byplanlegging helt fra 1930-årene og frem til 1970-tallet.

1986

Stavanger Handelstands forening ved Osmund Lærdal for arbeid knyttet til en rekke byplan- og næringsprosjekter, for bevaring av næringsbygg til kulturformål, samt utvikling av foreningen til et aktivt forum for debatt.

1984

Kristiansand kommune ved ordfører Paul Otto Johansen for kommunens pionerrolle og overbevisende resultater når det gjelder boligreisning og aktiv kommunal utbyggingspolitikk.

1981

Ungdommens Selvbyggerlag (USBL) i Oslo ved arkitekt Reidar Amundsen og forretningsfører Egil Berg for sin innsats i forbindelse med byfornyelsen på Bjølsen.

1978

Karmøy kommune