Vedtekter

Vedtekter for Norsk Bolig- og Byplanforening (Norsk BOBY) – Landsforeningen, sist revidert på generalforsamlingen på Lillestrøm 20. oktober 2014

Stiftet 1. juli 1963 ved sammenslutning av Norsk Forening for Boligreformer stiftet 1913 og
Norsk Byplanforening stiftet 1919 – (gruppe av P.F. 1920).

 §1 Formål

a. Norsk BOBY har til formål å arbeide for utvikling av en bedre samfunnsplanlegging i kommuner og fylker. Samfunnsplanleggingens mål, arbeidsmetoder og resultater skal settes under debatt. Foreningens interesseområder dekker alle nivåer og sektorer av samfunnsplanleggingen med særlig vekt på planlegging av boligbebyggelse, boligmiljø, byfornyelse, utbyggingsmønster, arealdisponering og økonomi i kommuner og fylker.

b. Foreningen er et tverrfaglig og partipolitisk nøytralt forum.

c. Foreningen kan bidra til planleggingspolitikken og den offentlige debatt om planlegging gjennom møter, seminarer, ekskursjoner, uttalelser, avisinnlegg og egne publikasjoner. Den kan også engasjere seg i konkrete planleggingstiltak. Foreningen skal hvert annet år søke å avholde et åpent fagmøte under navnet Norsk Planmøte

d. Foreningen kan samarbeide med offentlige og private instanser for å fremme sitt formål.

e. Foreningen skal dele ut en pris for fremragende arbeid innen bolig- og byplanleggingen.
Prisen deles ut hvert annet år, fortrinnsvis i forbindelse med Norsk Planmøte.

Bolig- og byplanprisens formål er å:

–         Heve samfunnets interesse og respekt for god bolig- og byplanlegging

–         Styrke fagmiljøenes fokus på kvalitet i planprosesser, planproduksjon og utbyggingsprosjekter

–         Styrke kjennskapen til Norsk Bolig- og Byplanforening og dens aktiviteter

Prisen kan gis til personer som en hedersbevisning eller til et bestemt planarbeid eller prosjekt, som utmerker seg på minst ett av følgende områder:

–         overordnet strategisk plan

–         kvalitet og innhold i forhold til bærekraftig utvikling

–         estetikk og respekt for stedskvalitet

–         originalitet og innovasjon

–         konfliktløsning og gjennomføringsevne

–         metode og planprosess

Prisen kan gis til offentlige organer, private eller andre samarbeidende aktører.

Prisen består av et kunstverk og/eller plakett som plasseres på egnet sted.

Juryen og juryens leder utpekes av AU. Juryen skal bestå av fem til syv medlemmer med en variert sammensetning faglig, alders- og kjønnsmessig. Minst et medlem av juryen skal være fra AU og fungere som sekretariat. Et medlem av juryen skal dele ut prisen.»

f. Foreningen forvalter “Nasjonalfondet for Boligsakens Fremme” i henhold til Fondets vedtekter.

 §2 Organisasjon og medlemskap

a. Norsk BOBY er en landsomfattende forening som består av regionale og tematiske foreninger, samt enkeltmedlemmer utenfor disse, alle samlet i en hovedforening, jfr § 2 d.

b. De regionale foreningene skal omfatte ett eller flere fylker. Tematiske foreninger skal berøre et aspekt av bolig- og byplanlegging i et nasjonalt og/eller internasjonalt perspektiv. Deres vedtekter skal godkjennes av hovedforeningen.

c. Som medlemmer av foreningen kan være fylkeskommuner, kommuner, organisasjoner, bedrifter (firma) og enkeltpersoner. Fylkeskommuner, kommuner og organisasjoner utøver sitt medlemskap gjennom utpekte personer.

d. Der det ikke finnes en regional forening er medlemskapet knyttet direkte til hovedforeningen (direkte medlem).

e. Foreningen er tilsluttet IFHP (International Federation for Housing and Planning) og skal samarbeide med søsterorganisasjoner i andre nordiske land.

 §3 Generalforsamlingen

a. Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ og trer sammen hvert annet år.

b. Generalforsamlingen kunngjøres med minst 6 ukers varsel. Saker som ønskes behandlet må være sendt inn til Landsstyret minst 4 uker før generalforsamlingen. Dagsorden med sakspapirer skal sendes ut minst 3 uker på forhånd.

c. Generalforsamlingen skal behandle landsstyrets beretning og revidert regnskap for siste 2 år samt orientere om halvårsregnskapet for inneværende år, fastsette kontingent til hovedforeningen, foreta valg på landsstyrets arbeidsutvalg, revisor og valgkomité og behandle andre saker som er kunngjort i dagsordenen.

d. Stemmerett har den som har betalt kontingent for inneværende år og som møter på generalforsamlingen.

– Personlig medlemmer har 1 stemme

– Organisasjoner, bedrifter (firma) har 2 stemmer

– Kommuner har 2 stemmer

– Fylkeskommuner har 2 stemmer

– Representanter for kommuner, fylker og organisasjoner kan avgi alle stemmer for disse.

e. I forkant av generalforsamlingen skal det avholdes et landsstyremøte.

f. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av landsstyret eller når minst 50 medlemmer forlanger det.

 §4 Landsstyret

a. Landsstyret består av leder, 8 styremedlemmer valgt på generalforsamlingen, ett styremedlem med varamedlem fra hver av de regionale og tematiske foreningene, utpekt av de regionale og tematiske foreningene. Leder og de 8 styremedlemmene valgt på generalforsamlingen utgjør landsstyrets arbeidsutvalg (AU). Blant disse velges en nestleder.
Arbeidsutvalget avholder sine møter i Oslo.

b. Landsstyret representerer foreningen og fatter beslutninger på dens vegne, for så vidt ikke annet er bestemt ved disse lover eller følger av beslutninger truffet av generalforsamlingen. Landsstyret , evt ved arbeidsutvalget, kan engasjere nødvendig arbeidshjelp. Arbeidsutvalget forbereder saker for styret , utfører landsstyrets vedtak og handler ellers på vegne av landsstyret.

c. Landsstyret skal sørge for at:

– medlemsbladet kommer ut

– regnskap føres og revideres, og sammen med revisjonsberetning forelegges Generalforsamlingen innen 30.6. hvert år.
Når det ikke er hensiktsmessig å sammenkalle til generalforsamling, skal regnskap med beretning sendes medlemmene for godkjenning.

– årlig budsjett utarbeides

– landsstyremøte forberedes og Norsk Planmøte gjennomføres, jfr. § 1c.

– generalforsamling forberedes og innkalles

– Nasjonalfondet for Boligsakens Fremme forvaltes i henhold til fondets vedtekter

– det deles ut en Bolig- og byplanpris i henhold til statuttene.

d. Landsstyret og Arbeidsutvalget er beslutningsdyktige når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

e.To styremedlemmer i fellesskp representerer foreningen utad og tegner dets navn.

 §5 Valgkomité

a. Valgkomitéen skal bestå av leder og 2 medlemmer. Landsstyret fremmer forslag til medlemmer av valgskomitéen.

b. Valgkomitéen skal forberede valgene før generalforsamling. Valgkomitéens forslag sendes ut sammen med dagsordenen.

 §6 Regionale og tematiske foreninger

a. Hovedforeningen skal arbeide for å opprette regionale foreninger. Hovedforeningen kan bidra til den økonomiske drift av de regionale foreningene.

b. De regionale og tematiske foreningene er selvstendige enheter innen rammen av NFBBs vedtekter. De fastlegger selv sitt program innen egne økonomiske rammer.

c. Hovedforeningen skal bidra til samarbeid mellom de ulike regionale og tematiske foreningene

 §7 Kontingenten

a. Det fastsettes særskilt kontingent for følgende grupper av medlemmer:

– Personlige medlemmer

– Organisasjoner, bedrifter (firma)

– Kommuner og fylkeskommuner

 §8 Endring av vedtektene

a. Endring av vedtektene kan bare finne sted på generalforsamling

b. Vedtektsendring krever minst 2/3 av de avgitte stemmer

 §9 Oppløsning

a. Vedtak om oppløsning krever minst 2/3 av de stemmer som er representert på generalforsamlingen.

b. Et mindretall kan kreve at et vedtak om oppløsning skal behandles på ekstraordinær generalforsamling som innkalles med minst 1 måneds varsel. Positivt vedtak krever minst 2/3 av de stemmer som er representert.

c. Dersom foreningen oppløses skal dens midler forvaltes av en komité med 3 medlemmer som velges av foreningens siste generalforsamling, som kan gi pålegg eller retningslinjer for forvaltningen.