Vedtekter Bergen BOBY

Vedtekter for Norsk forening for bolig- og byplanlegging avdeling Hordaland og Sogn og Fjordane

 

I Formål og medlemskap
§ 1 Avdelingen skal virke for bedre forståelse for bolig- og byplanspørsmål i distriktet og sette slike spørsmål under debatt. Avdelingens formål tilsvarer landsforeningens formål, med særlig vekt på møtevirksomhet og ekskursjoner. Avdelingen sender beretning til hovedstyret om sin virksomhet. Avdelingens formann møter etter særskilt innkalling på landsforeningens styremøter.

§ 2. Personlige medlemmer av Norsk Forening for Bolig- og Byplanlegging (landsforeningen) bosatt i Hordaland og Sogn og Fjordane danner Hordaland og Sogn og Fjordane avdeling av Norsk Forening for Bolig- og Byplanlegging.

II Styre
§ 3. Styret består av 5 medlemmer. Dersom landsforeningens styre har en representant fra Hordaland – Sogn og Fjordane, er denne dessuten selvskreven medlem av styret.

§ 4. Styret er ansvarlig for avdelingens virksomhet og legger opp program for virksomheten. Styret legger frem årsberetning og regnskap for den ordinære generalforsamling.

§ 5. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer er tilstede. Landsforeningens styre varsles om styremøtene, og landsforeningen har rett til å sende en representant til å overvære møtene.

§ 6. Styret innkaller til møter, ekskursjoner o.l. i samsvar med det program som legges opp, og styret kan gi uttalelse på vegne av foreningen. Når minst ett av styrets medlemmer krever det, innkalles styret.

§ 7. Fra styrets møter føres protokoll som underskrives av formannen. Protokoll fra generalforsamlinger underskrives av 2 av generalforsamlingens oppnevnte representanter.

III Generalforsamling
§ 8. Generalforsamlingen er avdelingens høyeste myndighet. Generalforsamlingen velger formann, varaformann og styre, fastsetter kontingenten i samråd med landsforeningen og velger revisor. Valgene gjelder for ett år i gangen.

§ 9. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. Innkalling skjer med 14 dagers varsel og generalforsamlingen behandler de saker som er nevnt i innkallingen. Spørsmål som medlemmene ønsker å ta opp på dagsorden, må legges frem for styret minst 3 uker før generalforsamlingen avholdes.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling kan besluttes innkalt av styret med vanlig varsel eller når skriftlig motivert krav foreligger fra minst 1/10 av avdelingens medlemmer.

§ 11. Vedtak om endring av vedtektene eller oppløsning av Hordaland og Sogn og Fjordane avdeling krever 2/3 flertall av de tilstedeværende medlemmer. Til øvrige vedtak kreves alminnelig flertall.

IV Oppløsning
§ 12. Hvis Hordaland og Sogn og Fjordane avdeling besluttes oppløst, tilfaller dens midler og arkiv Norsk Forening for Bolig- og Byplanlegging.

Bergen BOBYs logo