Arbeidsutvalget i Norsk Bolig- og byplanforening (AU)

Nytt arbeidsutvalg for perioden 2023-2024 er:

Karen Hatleskog Zeiner

Karen Hatleskog Zeiner (Asplan Viak)
Leder, IFHP-representant

Karen jobber for tiden som urbanist og designer i Asplan Viak. Hun har erfaring som urban designer fra Nederland og Norge, både offentlig og privat, i liten og stor skala. Karen arbeider primært med områdeplaner, strategisk planprogram og metoder for medvirkning og samskaping. Hun har også erfaring med infrastrukturprosjekter, og er opptatt av hvordan myk mobilitet, gater og byrom kan fungere som en generator for byutviklingsprosesser.  

Karen har et  særlig engasjement i hvordan byutviklingen skal svare på overgangen til nullutslippsamfunnet og arbeider blant annet med klimanøytralitet på områdeplannivå. Ellers er hun opptatt av prosess, forankring og kunnskapsbasert byutvikling. 

Knut Iver Skøien

Knut Iver Skøien (Viken fylkeskommune)
Nestleder og økonomiansvarlig

Knut Iver er areal- og samfunnsplanlegger, med utdannelse i ingeniør-, plan- og samfunnsfag. Han har tidligere jobbet i miljøforvaltningen, som konsulent og hos PBE i Oslo kommune. Nå er han ansatt i avdeling for samferdsel i Viken fylkeskommune. Her er en av hovedoppgavene å følge opp planlegging og utbygging av E18 Vestkorridoren fra Lysaker til Asker. Han jobber også med en ny regional plan for areal og mobilitet for hele Viken.

Knut Iver er spesielt opptatt av hvordan vi planlegger de overordnede strukturene i byutviklingen, og hvordan disse kan gi gode bomiljøer og verdiskapning, samtidig som utviklingen er bærekraftig.

Sissel Tjosaas

Sissel Tjosaas (Universitetet i Tromsø)
Styremedlem, ansvarlig for Planmøte 2023

Sissel Tjosaas er samfunnsplanlegger og har sitt daglige arbeid som HR-rekrutterer ved UiT Norges arktisk universitet. Hun har vært styremedlem i Bolig- og byplanforeningen Nord siden 2019 og er medlem i Forum for arktisk byutvikling som ledes av Tromsø kommune. Hennes studiebakgrunn fra lokalsamfunnsutvikling gjør at hun vektlegger naturen som stedsbruker også i byen og i utviklingen av byrom. Hun er interessert i urbant landbruk og har engasjert i utviklingen av Holt økopark.

Jonas Bjørklund

Jonas Bjørklund (Bodø kommune)
Styremedlem, ansvarlig for program

Jonas Bjørklund (f. 1977) har en Master i Arkitektur ved Bergen Arkitekturhøgskole og en Bachelor i kunsthistorie ved Universitetet  i Bergen. Jonas jobber som arkitekt og byplanlegger i Bodø kommune og er leder og grunnlegger av Bodø Bolig og byplanforening (BOBY Bodø). 

Hans Jacob Roald

Hans Jacob Roald (Høgskulen på Vestlandet)
Styremedlem, ansvarlig for program

Hans-Jacob Roald er dosent emeritus ved master i areal og eiendom Høgskulen på Vestlandet (HVL). Han er utdannet sivilarkitekt ved NTH og har mastergrad i urbanisme fra AHO. Roald startet som arkitekt i arkitektgruppen CUBUS i Bergen. Etter det har han vært byplanlegger i kommunene Bergen, Oslo og Fjell. De siste årene har han undervist i arealplanlegging ved en nyopprettet master i areal og eiendom ved HVL. Han har ledet et Nordisk Baltisk forskningsprosjekt i regi av UNESCO om relasjoner mellom FN konvensjonene om bærekraft og om verdens natur- og kulturarv, publisert i boken «Sustainable Historic Cities?» (2000). Han har skrevet bok «Byplanen, en historie om utviklingen av Bergen by» (2010) og nylig bidratt til podcasten «Byplaner i Bergen» som HVL sitt bidrag til byens 950-års jubileum.

Vigleik Winje

Vigleik Winje (Haugesund kommune)
Styremedlem, redaksjonsrådet i plan og leder for strategiarbeidet

Vigleikjobber som by- og samfunnsutvikler i Karmøy kommune. Han kom til Karmøy fra Norconsult, og før det jobbet han med overordnet planlegging i Haugesund kommune. Vigleik omtaler han seg gjerne som kommune-entusiast, og har en sterk tro på verdien av en relevant og retningsgivende samfunnsdel. På vei mot ønsket utvikling ønsker han at kommunen i enda større grad skal benytte seg av hele virkemiddelapparatet: alt fra strategiske investeringer til lokalisering av egne virksomhet.   

Kaveh Kawousi

Kaveh Kawousi (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo)
Styremedlem, nettsider og sosiale medier

Kaveh Kawousi studerer landskapsarkitektur ved AHO og Filosofi, politikk og økonomi ved UiO. Kaveh er styremedlem i Oslo Sosialistiske Studenter og sitter i programstyret for landskapsarkitektur ved AHO, og har erfaring fra blant annet egen praksis og Sweco/Aspelin Ramm. Kaveh er representant for den yngre generasjonen byutviklere som er opptatt av de faglige verktøyene for å kunne håndtere sosial ulikhet, klimakrisen og naturmangfoldkrisen vi står ovenfor.

Nadja Sahbegovic

Nadja Sahbegovic (Trondheim kommune)
Styremedlem, BOBY-prisen

Nadja Sahbegovic er utdannet sivilarkitekt fra KTH og NTNU (2004), med lang erfaring fra privat og offentlig sektor med prosjekter i ulik skala. Har siden 2011 arbeidet i Trondheim Kommune, med spesiell fokus på sentrums- og havneutvikling i Trondheim. Trives godt med strategiske utviklingsprosjekter som avdekker potensial i det eksisterende, både i stedet og i lokalsamfunnet. Er byutvikler by heart, som tror at vi finner svarene på utfordringene vi står ovenfor, i byene våre- ved å foredle og videreutvikle de. Sammen. Jobber for tiden som prosjektleder for revitalisering av bydelen Møllenberg i Trondheim.   

Ellen De Vibe

Ellen De Vibe (Urban Vibes)
Styremedlem

Ellen Marit Schjelderup de Vibe er en norsk arkitekt og byplanlegger, siden 1998 byplansjef i Oslo. De Vibe er utdannet fra University of Wales, der hun tok en Bachelor Sciene i arkitektur i 1973, Bachelor Architecture i 1975 og Master of Science, Town Planning, i 1977. Hun har arbeidet som bygnings- og reguleringssjef i Alta, byplansjef i Skien, avdelingsdirektør i Miljøvern-departementet og leder av Statens Byggeskikkutvalg. I november 1998 ble hun utnevnt til sjef for Oslo plan- og bygningsetat. Fra sommeren 2019 jobber hun som konsulent gjennom Urban Vibes. 

Arvild Bruun

Arvild Bruun (Oslo kommune)
Styremedlem

Arvild er bystrateg, grunder og næringsutvikler. Han er spesielt opptatt av identitet som fundament for by- og næringsutvikling. Arvild arbeider med å fylle store planer med innhold og identitet. Strategisk og kreativ tilnærming til konseptutvikling for å skape økonomisk bærekraft og sosial bevissthet i prosjekter. Arvild har erfaring fra flere nivåer av strategiarbeid for kommuner og private utviklere, både med konseptutvikling og gjennomføringsprosess. Arvild har også erfaring med konseptutvikling og prosjektgjennomføring med alt fra etablering av samarbeidsnettverk til utviklingen av nasjonale og internasjonale kultur- og næringskonsepter som Fuglen og Norwegian Icons 

Camilla Hovland

Camilla Hovland (Haugesund kommune)
Styremedlem

Camilla har lang erfaring som byutviklingssjef i Haugesund kommune. En stilling hun tar fatt på igjen etter noen års opphold som leder av samfunnsavdelingen i Norconsult haugesund. Camillla tok over planavdelingen i 2011 med mål om å gjøre den til det beste arkitektkontoret i byen. Hun brukte Europan, tro på form og arkitektur og byutvikling forankret i sosiale forhold som motor i bytutviklingen. Men mest av alt er Camilla en repsesentant for kommunen som aktiv medspiller som som tar aktive valg og får samlet investeringer, prosesser og behov til samlede og kvalitetsbevisste formgrep for byen. Hun er en forkjemper for at kommunen i samarbeid med det private skal benytte seg av hele virkemiddelapparatet: alt fra strategiske investeringer til lokalisering av egne virksomhet 

Marja Skotheim Folde

Marja Skotheim Folde (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo/Pir II)
Styremedlem

Marja er arkitekt og urbanist. Hun underviser urbanisme og landskap på arkitekthøyskolen i Oslo og jobber i alt. arkitektur i Oslo. Har erfaring fra 7 år i Skien kommune i byutviklingsstaben som prosjektleder for større og mindre byutviklings/ transformasjonsprosjekter. Tidligere jobbet hun ved universitetet i Granada, Spania, hvor hun i en tverrfaglig forskningsgruppe spesialisert på urbanisme og landskap. Hun er spesielt interessert i mulighetene som ligger i en tettere kobling mellom utdannings- og forskingsinstitusjonene med det daglige virket i kommunene.

Anne-Kristine Kronborg

Anne-Kristine Kronborg (OBOS)
Styremedlem

Anne-Kristine er kunsthistoriker, og har bolighistorie og byplanhistorie som spesialområde. Hun er ansatt i OBOS, hvor hun arbeider med by- og bolighistorie. Anne-Kristine har formidlet og forsket på by- og bolighistorie i en årrekke. Hun har tidligere vært stipendiat ved AHO og har skrevet om forholdet mellom arkitektur og politikk i det moderne Norge.
Hun har også hatt engasjement hos Plan- og bygningsetaten i Oslo, som forfatter av etatens jubileumsbok. Anne-Kristine har god kjennskap til foreningens historie gjennom sitt bidrag til «Reformisme og det moderne landskapet», og har fulgt arbeidet med boka om foreningens historie gjennom flere år.