Dobbeltmedlemskap i Norsk Boby og Habitat Norge

Vedtatt enstemmig på Norsk Bobysn generalforsamling 23. oktober 2020

 

VEDTAKET: Styret i NBOBY legger til rette for at enkeltmedlemmer av NBOBY – registrert direkte eller gjennom lokale avdelinger – på frivillig basis ved innbetaling av NOK 160* i tillegg til vanlig medlemskontingent blir medlem av Habitat Norge (HN) med alle rettigheter. Slike medlemmer har stemmerett på årsmøte/generalforsamling både i HN og i lokal avdeling.  Ordningen tilbys på NBOBYs og de enkelte avdelingenes hjemmesider, ref. skjema for innmelding. Registrering av dobbeltmedlemskap og innkreving av kontingent skjer av USBL..

BEGRUNNELSE: Habitat Norge kom inn i NBOBY i 1995 og fikk status som tematisk avdeling. Våre medlemmer har stemmerett på NBOBYs generalforsamling. NBOBYs medlemmer har ikke tilsvarende rettighet på HNs årsmøte.

Vi har egne vedtekter, organisasjonsnummer, styre, regnskap og revisor.  HN har de senere årene samarbeidet nært med NBOBY og deres regionale avdelinger om bl.a. «Urban oktober».

HN har et globalt mandat dvs. fremme global, urban bærekraftig utvikling med vekt på den sosiale dimensjonen. Vi har siden starten i 1988 vært medlem av Habitat International Coalition (HIC) og arbeider i nær tilknytning til FNs bosettingsprogram (UN Habitat) som bl.a. assosiert medlem av  World Urban Campaign. HN har også et løpende samarbeid med urbane grasrotorganisasjoner som Slum Dwellers International, Asian Coalition for Housing Rights, Huairou Commission, Orangi Pilot Project m.m. Cities Alliance og Verdensbankens urbane anker er nære partnere.

En forutsetning for å dra nytte av HNs tjenester og ta del i arbeidet vårt er betalt kontingent. Medlemmer i HN får i tillegg til PLAN gratis abonnement på det verdensledende tidsskriftet «Urbanisation & Environment (IIED-SAGE), adgang til og løpende informasjon om våre arrangement/publikasjoner, deltakelse på studieturer m.m. Samt mulighet til aktivt å delta i vårt internasjonale arbeid.

HN trenger flere medlemmer for å styrke foreningens arbeid, demokratisk deltakelse og fremme landsomfattende kjennskap/kunnskap til arbeidet med globale, urbane problemstillinger. Vi mener at et frivillig tilbud slik det er foreslått kan bidra til dette. For flere kan det være aktuelt å delta i arbeidet i HN og lokal avdeling uten uhensiktsmessig store kostnader (dobbeltkontingent). Denne foreslåtte ordningen muliggjør det.

*kr. 160 er delen av medlemskontingenten til NBOBY som tilfaller regional/tematisk avdeling.