EKSTRA NYHETSBREV 23. OKTOBER 2020

VINNER AV
BOLIG- OG BYPLANPRISEN 2020

Tildeles Haugesund kommune

for sitt fremragende arbeid med prosjektet
områdeplan Flotmyr

Prisen gis til et planarbeid eller prosjekt som utmerker seg på minst ett av følgende områder: Overordnet strategisk plan, kvalitet og innhold i forhold til bærekraftig utvikling, estetikk og respekt for stedskvalitet, originalitet og innovasjon, konfliktløsning og gjennomføringsevne, metode og planprosess.

Vinneren av Bolig- og byplanprisen 2020 utmerket seg – en områderegulering der kommunen jobbet strategisk godt fra innledende arbeider og åpen konkurranse om utvikling av området i 2011 via medvirkning og utredninger til en ferdig vedtatt områdeplan i 2019.

Prosjektet viste innovativ bruk av arkitektkonkurranse for unge arkitekter, og utviklingen av en designhåndbok. Den viser hvordan overordnede målsettinger som bokvalitet, mobilitet, bærekraft, folkehelse og byutvikling kan løses i praksis.

Plangrepet er et godt eksempel på hvordan man kan skape en bymessig opplevelse i møte mellom småbyer og omkringliggende eneboligområder. Den nye bebyggelsen er overbevisende løst, ikke bare som typologi men med gode løsninger for lokalt økosystem, klima og ulike boformer. Plandokumentene vitner om et sjeldent helhetlig og gjennomarbeidet forslag til stedsutvikling.

Prosjektet viser at kommunale etater med de rette ressursene i samarbeid med private arkitekter og planleggere kan lage gode visjoner for den fremtidige byen og dens boligområder. Vi er stolte av å tildele Bolig- og byplanprisen 2020 til dette prosjektet.

Bolig- og byplanprisen for 2020 tildeles Haugesund Kommune for områdeplanen Flotmyr.

Juryen bestod av:
Joakim Skajaa, Tove Hellem, Aslaug Tveit, Terje Pettersen, Charlotte Helleland og Elin Børrud.

Marja Skotheim Folde ny leder i Boby

Under generalforsamlingen i Norsk Bolig- og Byplanforening ble Marja Skotheim Folde valgt til leder for perioden 2020-2022.

Marja har vært nestleder og økonomiansvarlig i det avtrappende styret. Hun har bodd 15 år i Granada i Spania hvor hun studerte arkitektur og arbeidet deretter ved universitetet i en forskningsgruppe spesialisert på urbanisme.

2013-2019 arbeidet hun syv år i byutviklingsstaben i Skien. Hun har master i urbanisme fra på AHO. I dag er hun ansatt på alt. arkitektur i Oslo og underviser i urbanisme og landskap på AHO

Trygge boliger eller god og langsiktig avkastning?

15. april 2019 nedsatte Finansdepartementet et særlig etikkutvalg for å justere og tilpasse retningslinjene SPU-Oljefondet framtidige investeringspolitikk. De nye retningslinjene vil danne grunnlag for arbeidet til Oljefondets permanente Etikkråd.

Etikkutvalget la fram sin utredning 15. juni 2020 – NOU 2020-7 Verdier og ansvar – Det etiske rammeverket for Staten pensjonsfond utland. Det var åpent for alle å kommentere utredningen. Fristen var tirsdag 20 oktober.  Habitat-Norge sendte følgende kommentarer:

HN slutter seg til forslaget om at Norges Bank endrer sitt mandat slik at FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter tydeliggjøres i normgrunnlaget. Tilsvarende gjelder for Etikkutvalgets øvrige forslag.

HN slutter seg også til forslagene om å innføre systematisk forhåndsfiltrering – i tråd med ESG kriteriene – av hvilke selskaper det investeres i.

HN vil fraråde at Statens Pensjonsfond Utland (SPU) fortsetter å investere i selskaper som bidrar til markedsstyrte brudd på menneskerettigheteneÅ sikre trygge og gode boliger for alle må alltid være viktigere enn mulighetene for «god, langsiktig avkastning» på investorers kapital.

HN vil påpeke at FNs menneskerettigheter er gjensidig avhengig av hverandre og udelelige. Det bør skje et skifte i de etiske retningslinjene fra selektive etiske prinsipper til det universelt menneskerettslige.

HN mener at SPU-Oljefondets Etikkråd må få vesentlige større økonomiske ressurser til disposisjon for sitt arbeid. I dette ligger også at rådet utvikler et samarbeid med relevante internasjonale, mellomstatlige organisasjoner, programmer og prosjekter som har menneskeretts overvåkning som formål. På bolig- og eiendomssektoren viser vi særlig til FNs menneskerettsråd (UNHCR) og arbeidet til FNs spesialrådgiveren for retten til bolig.

Habitat-Norge (HN) er en frivillig organisasjon for by- og boligspørsmål i globalt perspektiv og tematisk avdeling i Norsk bolig og byplanlegging. HN prioriterer arbeidet for bærekraftig utvikling særlig bedring av levekår for urbane fattige og marginaliserte. De senere årene har vi særlig jobbet   med spørsmål knyttet til investeringer og spekulasjon i et voksende globalt bolig- og eiendoms-marked.

Med hilsen Erik Berg, styreleder


Publisert

i

,

av

Stikkord: