Bilde 1 Bergen BOBY og Initiativ:Laksevåg inviterte til byutviklingshelaften ved den gamle smien på Laksevåg Verft, en solfylt junidag i Bergen. Foto: Ørjan Olsen Furnes

En byutviklingshelaften om lokalsamfunn og urban transformasjon

Når storsamfunnets interesser møter lokalsamfunnets ønsker og behov – Oppsummering av Bergen BOBYs byutviklingsaften 16. juni 2023

Transformasjonsprosjekter i sentrale bystrøk, der tidligere industriarealer utvikles til bolig- og næringsformål etter dagens behov, er et utbredt fenomen. Slike bebygde områder er særlig attraktive for byer som ønsker å motvirke nedbygging av natur og økt veitransport som et resultat av byspredning.

I Bergen har mye oppmerksomhet i nyere tid vært rettet mot transformasjonen av dagens sentrumshavn på Dokken, samt næringsområdene langs den nye bybanelinjen på Mindemyren. Mindre kjent er derimot de pågående utviklingsinitiativene langs havnefronten på Laksevåg og utredningene om en mulig bybane vestover, og samlet sett har disse tre områdene potensiale til å svare ut det vesentligste av byens behov for bolig og arbeidsplasser i en overskuelig fremtid.

Det er likevel ikke gitt at lokalsamfunnets ønsker eller behov er på linje med storsamfunnets interesser når det gjelder bynær fortetting, kritisk infrastruktur eller vekting av funksjoner. Så hva skjer når overordnede politiske målsetninger møter lokalsamfunnets ønsker om et godt nabolag og utbyggeres behov for økonomisk forsvarlig utbygging? 

I samarbeid med den lokale beboerforeningen Initiativ:Laksevåg arrangerte derfor Bergen BOBY den 16. juni en (solfylt) helaften, der vi ønsket å rette fokuset mot hva som faktisk er på gang i området, og å gi scenen til både lokale krefter og eiendomsutviklere. 

Lokalmiljøet ble invitert til å komme med innspill om hvilke verdier og kvaliteter som allerede er i Laksevåg i dag, og hva de ser som viktig å prioritere i de pågående utviklingsprosjektene. Utviklerne på sin side ble utfordret til å både synliggjøre hva de mener Laksevåg mangler i dag, og hvordan de mener at deres prosjekt vil bidra til at Laksevåg blir et enda bedre sted å være. Med dette arrangementet ønsket vi derfor å få disse verdene til å møtes for å finne et felles språk og noen felles målsettinger for Laksevåg, både i dag og i fremtiden. 

Det var over 100 oppmøtte denne fredagsaftenen på Smien. Foto: Ørjan Olsen Furnes

Innleggene fra kvelden synliggjorde at det kan interessene felles for utviklere, lokalbefolkning, politikere og planmyndighetene. Selv om alle ønsket «en by for alle», skal det mye til for at dette begrepet faktisk kan brukes som styringsverktøy når interessene er ulike og fremtiden er uklar.

Prosjektene som utviklerne presenterte hadde en stor vekt på boligutvikling og kvalitetsrike uteoppholdsareal langs sjøfronten. I den påfølgende panelsamtalen ble en likevel minnet om at vi ikke må glemme at store deler av dagliglivet skjer i rekkene bak sjøfronten, og at vi må fokusere vel så mye på kvalitetene som utvikles i hverdagsnabolaget. En attraktiv badeplass kan ikke svare ut behovet for å ivareta sosial bærekraft i et utviklingsprosjekt. Det ble derfor også poengtert behovet for å se boligtypologier og møtesteder i lys av alle aldersgruppers behov. Dette ble særlig aktualisert av at regjeringen samme dag hadde fremhevet en politisk målsetning om at eldre skal bo hjemme lenger. 

Fra salen ble begrepet «boligfisering» fremlagt som et uttrykk for hvordan vi fortrenger industri- og produksjonsaktivitet fra sentrale bystrøk til fordel for boliger, og på den måten også fjerner noe av ingrediensene som er med på å skape den mangfoldige byen. Videre ble det problematisert hvordan boliger i dag bygges uten lokalt særpreg, og bærer preg av å kunne vært bygget hvor som helst. Som eksempel ble det vist til Damsgårdssundet og Solheimsviken som har vært gjennom mye av den samme transformasjonen, og hvor det ble rettet bekymring til en fortsettelse av samme uttrykk og innhold. 

Det ble også vist til viktigheten av å sikre arkitektonisk kvalitet. Her ligger et stort ansvar hos beslutningstakere og planmyndighet for å sikre at ikke bare reguleringsplaner følges, men også at det sikres utbyggingsavtaler som sørger for at helheten i de vedtatte planene faktisk blir bygget og fulgt opp, og samtidig vekte kvalitet opp mot tilgjengelige boliger for alle samfunnsgrupper.

Utviklingsprosjektene i Laksevåg er fortsatt i tidlig fase, og det gjenstår lang tid før vi får se hva som faktisk vil bli bygget, og hvilke interesser som til slutt blir prioritert og vektlagt – men en kan hvert fall være trygg på at vi kommer til å diskutere Laksevåg igjen! 

Les også Hans-Jacob Roald, dosent emeritus og medlem av Bolig- og byplanforeningens arbeidsutvalg, sin kommentar til kveldens diskusjoner.

Takk til alle som valgte å stille opp for å diskutere byutvikling! Foto: Ørjan Olsen Furnes

Program

Velkommen og introduksjon om Laksevåg
– Ann-Helen Nessen – Initiativ:Laksevåg
– Lars Petter Klem – Bergen BOBY

Områdesatsingen Laksevåg v/ Linda Nordgreen – Bergen Kommune, Byrådsavdeling for barnevern og sosiale tjenester

Vi er Laksevåg – hva er viktig for oss?
– Jørgen Hammer – Frøya Idrettslag
– Ayse Bildik – Smilende ansikter
– Ann Kristin Helland Ramstrøm – Initiativ:Laksevåg
– Helge Farestveit – Gamle Laksevåg velforening

Bergen kommune og eiendomsutviklerne forteller om planene for utviklingen på Laksevåg
– Linn Kopperdal – Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune
– Andreas Hovden – Marin Eiendom
– Ann Katrine Birkeland – Plankonsulentselskapet Opus, på vegne av Linstow m.fl.
– Christer Haraldsen – BoNo Bolig
– Petter Tiltnes – NCC

Samtale – faglig dypdykk
– Byråd for klima, miljø og byutvikling Ingrid Nergaard Fjellstad
– Sara Kohne, Kulturviter
– Andreas Hovden, Marin Eiendom
– Jérome Picard, Arkitekt i selskapet Local


Publisert

i

av

Stikkord: