Gamlebyen 2032 – forslag til strategisk perspektivdokument for Gamlebyen

Etter en svært god prosess som har involvert et bredt spekter av involverte i og utenfor Gamlebyen er vårt strategiske perspektivdokument for Gamlebyen ferdig, og ble idag oversendt Fredrikstads politiske og administrative ledelse.

Foreningen Gamle Fredrikstad og Gamlebyen Gaardeierforening tok i vinter initiativet til å utarbeide et strategisk dokument for Gamlebyen.

 

Det ble invitert til en åpen prosess der alle som ønsket kunne delta. Mer enn 60 personer meldte seg interessert og deltok i det videre gruppearbeidet.  Arbeidsgruppene tok for seg ulike temaer, som vern og bevaring, bomiljø, handel og næringsliv, reiseliv, drift og forvaltning og omkringliggende områder.

I arbeidsgruppene var det representanter for beboere, gårdeiere, næringsdrivere, verneinteresser og andre med engasjement for Gamlebyen. Personene som har deltatt i arbeidet har strukket seg fra nye gårdeiere og næringsdrivende, til gårdeiere gjennom generasjoner, ansatte i Forsvaret og til ledere og tidligere ledere av interesseforeningene. Denne gruppen kjenner med andre ord kompleksiteten og problemstillingene omkring Gamlebyen bedre enn noen andre, og har jobbet med dette i en årrekke.

Gjennom vinteren har det vært gjennomført mange gruppemøter og flere møter i plenum. I tillegg er det gjennomført samtaler med ressurspersoner utenfor Gamleby-miljøene for å innhente impulser og bidrag utenfra. Dette omfatter bl. a. byantikvar i Oslo Janne Wilberg, direktør i Værste AS Trond Delbekk, Fredrikstad Næringsforening ved Kjell Arne Græsdal, tidligere fylkesordfører Ole Haabeth og direktør ved Fredrikstad Museum Gaute Jacobsen. I tillegg har en gruppe studenter i Innovasjon og ledelse ved HiØ engasjert seg i arbeidet.

Det er vårt håp at dokumentet kan brukes som grunnlagsdokument når kommunen forhåpentligvis formalisterer strategiarbeidet.

Jeg vil rette en takk til alle som har deltatt i arbeidet, og spesielt til Dag Strømsæther som har ledet og koordinert arbeidet hele veien.

God lesning!

Last den ned her!