Her er de nominerte til Bolig- og byplanprisen 2023

Stedsutvikling i klima- og naturkrisenes tid

To av vår tids største utfordringer er tema når Norsk Bolig- og Byplanforening (NBOBY) arrangerer Norsk Planmøte 2023: Stedsutvikling i klima- og naturkrisenes tid på Verdensteateret i Tromsø og på nett 9. og 10. november. 

– BOBY erkjenner at vi står i en klimakrise og en naturkrise, konstaterer Karen Zeiner, leder for NBOBY. 

– I Norge har vi imidlertid lange tradisjoner for å forvalte naturen slik at det kommer hele samfunnet til gode. Samtidig opplever vi at presset på arealer øker og at konfliktene blir flere og skarpere. Planmøtet retter derfor oppmerksomheten mot følgende spørsmål: Hvilke konsekvenser bør klima- og naturkrisene få for fremtidens stedsutvikling? Hva skal vi gjøre for å sikre at klima- og naturtiltak også bidrar til sosial rettferdighet? 

En høythengende og tradisjonsrik pris – med skjerpet søkelys på klima og natur

På Norsk Planmøte deler BOBY ut den høythengende Bolig- og Byplanprisen. Prisen har vært delt ut annet hvert år siden 1978 og er en hedersbetegnelse for fremragende by- og stedsutvikling. 

I år henger prisens kriterier tett sammen med konferansens tema:

  • Hvilke konsekvenser har prosjektet for klima- og naturkrisene, og hvilken betydning har det som forbildeprosjekt for fremtidens stedsutvikling?
  • Hvordan og på hvilken måte bidrar prosjektet til å hindre målkonflikter slik at klima- og naturtiltak også bidrar til sosial rettferdighet?

­ ­– I tillegg til de overordnede kriteriene har vi vektlagt prosjekter som har kommet langt i realiseringen. Vi er ute etter prosjekter som virkelig har vist seg å gjøre en forskjell for klima og natur – ikke bare på papiret, forteller juryleder Gisle Løkken. 

Fire kandidater konkurrerer om Bolig- og Byplanprisen 

Den tverrfaglige juryen, bestående av Ragnhild Bakkevig, Marie Hortmo, Kari Anne Bråthen og Eirik Espejord i tillegg til juryleder Gisle Løkken, presenterer nå en short-list bestående av fire kandidater: 

Arnaparken i Bergen
Arnaparken i Bergen utmerker seg ved sitt fokus på naturrestaurering og økologiske prinsipper i kombinasjon med sosiale funksjoner. Våtmarksparken, parkens ryggrad, ivaretar naturmangfold, flomsikkerhet og fungerer som et karbonlager. Landskapsøkologiske prinsipper ligger til grunn for designet, med spesiell vekt på artsrike kantsoner, dybdevariasjon i dammer og skjerming for dyrelivet. Vegetasjonen er nøye restaurert etter terrengformingen, og lokale vierplanter er blitt reintrodusert for å skape et naturvennlig busksjikt.

Arnaparken i Bergen. Foto: Vestafjell AS

Nordre Follo kommune
Nordre Follo har som mål å være arealnøytral utenfor eksisterende bebygde områder. I 2019 gjorde kommunestyrene i Oppegård og Ski et politisk vedtak om arealnøytralitet, og har deretter utviklet en strategi som inkluderer vurdering av alle ubebygde områder, endringsforslag i lys av arealnøytralitet, samt økologiske kompensasjonskrav ved nedbygging.

Foto: Nordre Follo Kommuneplan

Oslo kommune
Oslo Kommune har over lenger tid jobbet med miljø- og klimastrategier for å fremme et bærekraftig bymiljø. Gjennom prosjektet Oslotrær oppfordres innbyggere og næringsliv til økt treplanting for å styrke byens klimatilpasning og biologisk mangfold. Parallelt fokuserer Bilfritt byliv-initiativet på å fremme bylivet ved å prioritere myke trafikanter, redusere bilbruk i sentrum, og konvertere parkeringsplasser til offentlige rom. Kommunen har også innført klimabudsjettering, satt krav om fosilfrie byggeplasser, og tatt en lederrolle i internasjonale nettverk som C40 for å utvikle klimastrategier.

Treplanting under treets dag 2021 i Oslo. Foto: Ramile Parhat

Fuglan Veit
Fuglan Veit fokuserer på å øke bevisstheten om sjøfuglers betydning innen den nordnorske kystkulturen for å forbedre hekkesituasjonen for truede arter. Med sjøfuglbestandene i nedgang ønsker prosjektet å bygge nye allianser for å ta vare på sjøfugler i møte med omfattende klima- og miljøendringer. Prosjektet utforsker samspillet mellom mennesker og fugler og hvordan dette kan berike forvaltningen av begge. Ved å kombinere kulturelt og biologisk mangfold søker Fuglan Veit løsninger for å adressere klimautfordringer og tap av biodiversitet.

Krykkjehotell i Vardø. Foto: Biotope

Bolig- og byplanprisen deles ut på Norsk Planmøte 2023: Stedsutvikling i klima- og naturkrisenes tid den 9. november. Konferansen kan følges på Verdensteatret i Tromsø og på nett. For påmelding, se boby.no/planmotet/. 


Publisert

i

av

Stikkord: