Norsk Planmøte 2006 i Oslo

Migrasjon: Nye byer, nye steder – Utfordringer for bolig- og byplanleggingen i et pluralistisk samfunn

Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo 21-22. september 2006

Program for Norsk Planmøte 2006

Innlegg Norsk Planmøte 2006 – dag 1

Integrasjon som utfordring – politisk, sosialt og kulturelt
Stein Ringen, Professor of Sociology and Social Policy, Fellow of Green College, Oxford

Segregation: drivkrafter, konsekvenser samt åtgärder – med exempel från större och medelstora svenska städer
Roger Andresson, Institut for bostads- og urbanforskning, Universitetet i Uppsala

Parallellsesjon 1: Boligsegregasjon – 1

Etniske minoriteter og boligmarkedet – politiske målsettinger og sosiale realiteter
Susanne Søholt, forsker Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Flytting og levekårsutvikling for den unge voksenbefolkningen i ulike deler av Oslo – Livsløpsanalyse for utvalgte årskull gjennom ungdoms- og etableringsfasen
Kjetil Sørlie, forsker NIBR

Innvandringen til drabantbyene – demografiske og kulturelle endringer
Ingar Brattbakk, forsker NIBR

Omgivelser, møter og forskjellighet
Hilde Haslum, stipendiat AHO

Parallellsesjon 2: Inkluderende planprosesser

Om arbeidet med Saupstad Kolstad Bomiljøprosjekt, Trondheim
Eileen Garmann Johnsen,arkitekt MNAL, egen praksis / 1. amanuensis NTNU

Hva gjør planlegging for et multietnisk samfunn? – erfaringer fra Norge og Storbritannia
Peter Austin, Senior plankonsulent Asplan Viak AS

Om Groruddalssatsningen og medvirkningsprosesser
Per-Øystein Lund, prosjektkoordinator, Plankontoret for Groruddalen, Oslo kommune

Byudvikling baseret på borgerinddragelse – erfaringer fra Urban II-programmet i Århus
Sürreya Arikan, sekretariatet ”Bydel i Bevægelse – Urbanprogrammet”, Århus

Parallellsesjon 3: Det norske stedet med nye øyne

Erfaringer fra innvandringen, og hvilke tiltak man kan gjøre i planleggingssammenheng
Rita Kumar, leder KIM

Mobilisering til nyskaping – et virkemiddel for integrering
Zahra Moini, leder Norsk senter for flerkulturell verdiskapning

Demografi i og etter mottak: Tilknytninger til lokalmiljøet – erfaringer
Morten Tjessem, generalsekretær Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Asylmottak i Norge – systemer, prinsipper og erfaringer
Svein Erik Bersås, avdelingsdirektør Region- og mottaksavdelingen Utlendingsdirektoratet (UDI)

Innlegg Norsk Planmøte 2006 – dag 2

Demografiske overblikk over innvandrerbosettingen regionalt og i byene
Lars Østby og Svein Blom, forskere Statistisk sentralbyrå (SSB)

How Strangers Become Neighbours – constructing citizenship through community development
Leonie Sandercock, Professor & School Director, School of Community and Regional Planning, University of British Columbia, Canada

Parallellsesjon 4: The intercultural city

Planning for the Intercultural city – on the research program ‘The Intercultural City’
Phil Wood, MA European Cultural Planning, Comedia, UK

Ethnic diversity and entrepreneurship in Oslo and Drammen: A report on two case studies for the cities of Oslo and Drammen
Petter Wiberg, leder for Etat for byggesak og private planer, Bergen kommune
Benedicte Brøgger, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Critical remarks
Edward Robbins, Professor II, Inst. of urbanism and landscape, The Oslo School of Architecture and Design

Parallellsesjon 5: Kulturfortolkning

Kulturminners og kulturmiljøers plass i det flerkulturelle Norge
Grete Swensen, etnolog, forsker NIKU

Sosiokulturelle stedsanalyser som perspektiv, tilnærming og metodologi: Samarbeidsprosjekt mellom Akershus Fylkeskommune, NIBR og Husbanken
Per Gunnar Røe, dr.polit, 1. amanuensis UiO / forsker NIBR.

Minoritetenes kulturminner – et forsømt område i storsamfunnets kulturminnearbeid
Tron Stranden, seniorrådgiver Riksantikvaren

Til forsvar for et ikke-inkrementelt kulturbegrep – sort/hvitt-tenkning som arkitektonisk metode
Jan Olav Jensen, Jensen & Skodvin Arkitekter / professor AHO

Paralellsesjon 6: Innvandrernes bruk av og preg på byen

Urban kompetanse og inkompetanse
Nina Dessau, samfunnsviter og skribent

Global flyt og lokal respons – om forskjellighet og reproduksjon i det flerkulturelle by-rom. Eksempler fra Kristiansand
Knut Hidle, Dr. polit. Seniorforsker Agderforskning

Innvandrerne i gatebildet på Grûnerløkka og Grønland: Immigentriprosjektet AHO
Elin Børrud, arkitekt MNAL, alt. / 1. amanuensis UMB

Tre ulike blikk i bymiljøet
Jaishankar Ganapathy, 1. amanuensis ved Politihøgskolen i Oslo

Paralellsesjon 7: Boligsegregasjon – 2

Om Fjellhagen Borettslag – historie, integrerende styringsform og utfordringer
Nils Einar Stablum, Styreformann Fjellhagen Borettslag, Drammen

Betingelser for flerkulturalitet: oppvekst og møteplasser
Susanne Søholt, forsker, NIBR

Drabantbyene: attraktivitet og muligheter
Thorbjørn Hansen, forsker SINTEF Byggforsk

Access as a gorgeous norm
Liza Fior, architect, parter MUF architecture/art, London, UK

Oppsummering

Oppsummering – refleksjoner om utfordringer
Elisabeth Sem Christensen, sosiolog / seniorrådgiver i UDI med bred erfaring fra utvikling av inkluderings-og mangfoldsarbeid, og Øystein Grønning.


Publisert

i

av

Stikkord: