Reidar Aulie (maleri) - Norsk Planmøte 2014

Norsk Planmøte 2014 i Lillestrøm

Demokrati og urbanisering: Om planlegging, verdier og rettigheter i jubileumsåret for Grunnloven

Grunnlovsjubileet er en feiring av nasjonalstaten og dens liberale og demokratiske verdigrunnlag. Siden 1814 har Norge blitt et urbant samfunn. Norsk Planmøte 2014 belyser hvordan urbaniseringen utfordrer våre verdier og idéer. Hvordan bør bypolitikk utformes for et voksende befolkningsmangfold? Kan en kosmopolitisk idétradisjon gi oss alternative perspektiver på folkestyrets framtid i Norge? Hvordan har forholdet mellom offentlig regulering og sivile rettigheter utviklet seg i et stadig mer urbanisert samfunn? Hva slags bilde har vi av framtidas byer, og hvordan stemmer det med lokale forutsetninger for utvikling?

Norsk Planmøte er et arrangement for opplysning og debatt om byens framtid. Grunnlovsfeiringen er en anledning til å belyse sammenhenger mellom praktiske spørsmål fra planleggerhverdagen og de overordnete spørsmålene om urbanisering og demokratiske utfordringer. Spørsmålet blir da hva befolkningen forventer at styresmaktene skal levere, og hvilken rolle planleggere har i å tilrettelegge for at forventningene realiseres. Hvordan bør boligproduksjonen styres i framtida? Hva betyr de ulike konkrete plantypene for deltakelse og medvirkning i byutviklingen? Hvem setter agendaen for hvordan byens viktigste fellesgoder skal utnyttes, som veier, rekreasjonsområder og offentlige rom, og hvilken retning gir det utviklingen? Hvordan er sammenhengen mellom de kvaliteter befolkningen forventer i sine urbane omgivelser, og det man kan sikre gjennom normer og tekniske standarder?

Program for Norsk Planmøte 2014

Innlegg Norsk Planmøte 2014 (pdf)

20. oktober

Velkommen til Lillestrøm
Torild Fagerbekk, Skedsmo kommune

Demokrati og urbanisering
Marius Grønning, Norsk BOBY, arbeidsutvalget

Herre i eget hus: Norske idéer om medborgerskap og demokrati
Kjetil Jakobsen, Humboldt Universität, Berlin

De regulerende og de regulerte: Hva mente man med deltakelse?
August E. Røsnes, NMBU

Planning in an Era of Diversity: Lessons from the English Experience
Mike Raco, The Bartlett School of Planning, London University College

Norske byer: Hvem tar ansvar for utviklingen?
Dag Tvilde, Chalmers tekniska högskola, Gøteborg

21. oktober
Eie+leie+bytte+dele: deleøkonomi som samfunnstrend og ny premissgiver for bærekraftig byutvikling
Sissel Engblom, Asplan VIAK

Planlegging av lokaliserte goder i urbane samfunn (introduksjon til parallellsesjoner)
Erling Berge, Institutt for landskapsplanlegging, NMBU

Parallellsesjon 1: Hva slags boligpolitikk trenger vi?

Politikk og marked, del 1: Konsekvenser av liberalisering i Norge
Berit Nordahl, ILP, NMBU

Policies and Market Implications of neo-liberalization for planning and urban land development in Poland
Barbara Havel, ILP, NMBU

Etableringen av en profesjonell utleieaktør – Hemmet av rammevilkårene?
Esben Sondre Svalastog, Selvaag Realkapital AS

Leiemarkedet: Etterspørselen etter leieboliger i et eierland
Lars Aasen, Leieboerforeningen

Paralellsesjon 2: Hvilke planverktøy og hvordan bruke dem?

Områdeplan for Lillestrøm Øst
Torild Fagerbekk, Skedsmo kommune

Hvordan bruker kommunen plantypene i utviklingen av offentlige rom? Eksempler fra Oslo kommune
Vilde Selvig, byplanlegger

Rekkefølgebestemmelser og offentlig teknisk infrastruktur: Hvordan få til utbyggerfinansiering?
Ove Ellingsen & Anders Løvnes Solheim, EBY, Oslo kommune

Urbant jordskifte: Hva var intensjonen og hvordan praktiseres det?
Øystein Jakob Bjerva, ILP, NMBU

Paralellsesjon 3: På hvilket kunnskapsgrunnlag skal beslutninger tas?

Kunnskapsgrunnlaget for prioriteringer og beslutninger i samferdselssektoren: NTP, enkeltprosjekter, KVU, KS1 og 2 Arvid Strand, TØI

Kulturhistorisk stedsanalyse og lokal medvirkning – Hvem identifiserer verdiene?
Gro Jerpåsen, NIKU

Hvis folkehelse er alt, kanskje det ikke er noe? Møtet mellom helse og plan
Ulla Higdem, HiL

Konsekvensutredning av vegprosjekter: Konsulentens ansvar og dilemmaer
Kristin Marie Berg, Statens Vegvesen

Paralellsesjon 4: Hvordan kan offentlige institusjoner fremme kvalitet?

Kunst etter 22. juli – Faginstitusjonenes rolle i offentligheten
Trude Schjelderup Iversen, KORO

Boligproduksjon og bokvalitet – Erfaringer med å lage normer del 1
Jon Guttu, arkitekturforsker

Multifunksjonelle grøntarealer: Erfaringer med å lage normer del 2
Kine Thorèn, ILP, NMBU

Universell utforming av byrom: Standarder, muligheter, dilemmaer
Helena Nordh, ILP, NMBU

Plenum
Kan planloven forbedres? En presentasjon av evalueringsprosjektet for PBL2008, plandelen
Gro Sandkjær Hansen, NIBR

 


Publisert

i

,

av

Stikkord: