Norsk Planmøte 2016 i Stavanger

KMD

Befolkningspolitikk og boligutvikling
– FNs New Urban Agenda i Norge

 

Program
Bolig- og byplanprisen 2016
Se bilder fra Norsk Planmøte 2016

Norsk Planmøte 2016, Tou Scene, Stavanger, 7. – 8. november ble gjennomført med støtte av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, planavdelingen

Boligen er en nøkkel til bærekraftig utvikling: en forutsetning for at byen skal kunne ta imot alle slags mennesker er at alle har tilgang på gode boliger. Boligen er også sentral i FNs New Urban Agenda (NUA), som i oktober vedtas under Habitat III i Quito. Erfaringene med migrasjon gjør at fler og fler erkjenner at vi er del av en global helhet. Det gjør at verdens fattigdomsproblemer ikke lenger kan avgrenses til den sørlige delen av verden, og FNs agenda utvider nå fokuset mot det globale nord. Som medlemsland i FN skal Norge ratifisere den nye agendaen, og norske byer og regioner ansvarliggjøres på nye måter.

Hvordan skal en agenda som gjelder for hele verden gjennomføres i norske byer? Spørsmålet berører pågående diskusjoner i Norge: Kommuner og fylkeskommuner skal bli færre og større, uten at det her helt avklart hvordan oppgavene de i framtida skal løse fordeles mellom dem. Boligproduksjonen skal effektiviseres, men hvordan det bidrar til å nå målene om sosial bærekraft er uklart. Drivkreftene virker ulikt i ulike deler av landet, i små og store byer, og det krever lokal kunnskap og skreddersydde former for samarbeid.

Norsk Planmøte 2016 er en læringsarena der de som til slutt skal utvikle norske bærekraftige byer kan bygge nye former for samarbeid basert på en felles forståelse av roller i byutviklingen, av prosess og metoder., og av forventete, målbare resultater. Møtet skal munne ut i en uttalelse om modeller for samarbeid som kan egne seg for framtidig byutvikling.

Adriana Allen, professor i Development Planning and Urban Sustainability ved University College London (UCL)
Innleder: Adriana Allen, professor i Development Planning and Urban Sustainability ved University College London (UCL)

Program

Mandag 7. november

09:00   Registrering m/ kaffe

10:00   Befolkningspolitikk og boligutvikling – FNs New Urban Agenda i Norge. Presentasjon v/ Marius Grønning, leder Norsk BOBY, og Tor Brynjar Welander, styreleder Rogaland BOBY

10:10   The New Urban Agenda i historisk og globalt perspektiv – hovedtrender og sentrale problemstillinger. Erik Berg, styreleder Habitat Norge

10:30   Hovedinnlegg 1: The New Urban Agenda og forandringskapacitet i det 21. århundrede. Anette Galskjøt, CCO International Federation for Housing and Planning (IFHP).

11:00   Hovedinnlegg 2: Transforming a New Urban Agenda Into a Just Urban Agenda. Adriana Allen, professor of Development Planning and Urban Sustainability, University College London

11:45   Paneldiskusjon med innlederne: Utfordringer til gruppediskusjonene.

12:00   – Lunsj –

13:00   Parallellsesjoner

Spor 1: Politikk og plan
Erfaringer fra dagens forvaltning: Gjennomføring av vedtatt politikk – hva kommer i veien, mangler vi virkemidler? Er det noe galt med vedtatte planer?

Spor 2: Marked og gjennomføring
Erfaringer med vedtatte planer: hva skal til for å lykkes? Hvordan oppfattes dette av folkevalgte, arealmyndighet, konkurransetilsyn, jurister, bransje?

Spor 3: Lokale styringsnettverk
Erfaringer med lokale arenaer: roller og metoder i byutviklingen – hvilke kjenner vi, og trenger vi nye?

15:00   Bolig- og byplanprisen 2016: Prisutdeling

15:30   Problemstillinger: oppsummering av parallellsesjoner dag 1, m/ moderatorer

16:30   – Slutt –


17:00   Generalforsamling, Norsk Bolig- og Byplanforening

19:30   Festmiddag


 

Tirsdag 8. november

09:00   New regions, new plans: Copenhagen and Oslo/Akershus in comparison. Daniel Galland, Ålborg universitet – m/ problemstilling til spor 1

09:20   Diskusjon og problemformulering

09:30   Boligvekst og «effektiv» planlegging: Fredrik Holth, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet – m/ problemstilling til spor 2

09:50   Diskusjon og problemformulering

10:00   Nye utfordringer, nye metoder: problemforståelse, forskning og utveksling: Anette Galskjøt, IFHP – m/ problemstilling til spor 3

10:20   Diskusjon og problemformulering

10:30   Parallellsesjoner

Spor 1: Politikk og plan
Utforske: Hvilke verktøy trenger norske byer og regioner for å nå målsetningene i The New Urban Agenda? Hva kan gjøres lokalt, og hva må staten bidra med?

Spor 2: Marked og gjennomføring
Utforske: Hva skal til for å etablere en felles platform for bærekraftig boligbygging? Er aktørene villige til å endre sine roller?

Spor 3: Lokale styringsnettverk
Utforske: Hva kan frivillige organisasjoner bidra med for utviklingen av bærekraftige byer? Hvilken rolle kan Norsk BOBY spille?

11:30 – 12:30         – Lunsj –

12:30   Forts. paralellsesjoner. Konklusjon: agenda og modeller

14:30   Panel: Oppsummering og diskusjon.

15:00   Konklusjoner: modeller, metoder for utvikling av bærekraftige norske byer
a) Norske regioner
b) Agenda for Norsk BOBY
c) Kunnskap og samarbeid
d) Kunnskapsbehov og forskningsagenda

15:20   Avslutning ved Norsk BOBY, arbeidsutvalget

15:30   – slutt –

 


Publisert

i

,

av

Stikkord: