BOBY-prisen 2016

Straume sentrum er vinner av BOBY-prisen 2016

Fra kjøpesenter til by: Fjell kommune bygger Sotra kystby

Norsk Bolig- og Byplanforening har kåret Straume sentrum v/Fjell kommune og Sartor Holding AS til vinner av BOBY-prisen 2016.

I utviklingen av Straume sentrum har Fjell kommune og Sartor Holding vist forbilledlige løsninger på utfordringer som svært mange norske byer og tettsteder har til felles.

Urbanisering er en markant trend, fokuset på byer og tettsteder øker og flere ønsker å bo, arbeide og komme på besøk. Likevel evner ofte ikke byene å tilrettelegge for denne vertskapsrollen. Ofte legges viktige arbeidsplass- og besøksintensive funksjoner på utsiden av byer og tettsteder, og i stedet for utvikling av en ønsket bystruktur, med byliv i offentlige gater og byrom, vedtas fortsatt mer introverte, storskala kjøpesenter omgitt av veianlegg og restareal – og utenfor sentrumsgrensene.

I Straume sentrum er det gjort helt andre veivalg. Også her var utgangspunktet et tradisjonelt og lukket kjøpesenter, men gjennom et tett og aktivt samarbeid mellom senteret og kommunen er det nå under utvikling et utadvendt og urbant område. Felles motto for arbeidet er «fra kjøpesenter til by» og hovedgrep i utviklingen er å skape en ny bystruktur som gir nye byrom og åpner for liv mellom husene og et mangfold av aktiviteter gjennom blandet arealbruk.

Juryen har spesielt vektlagt at utviklingen av Straume sentrum:

•    Representerer en ny og offensiv tilnærming til danning av bystrukturer og byprogram. Vinneren er et relativt lite sted, men også større byer har mye å hente av slike beviste og kvalitative løsninger.
•    Er forbilde på å holde stø kurs fra overordnede fylkesdelplaner, via kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, områdeplan – til konkret gjennomføring.
•    Har et meget høyt ambisjonsnivå og prosjektet skiller seg ut i form av å gjennomføre store, gjennomgripende strukturelle endringer i forkant av etableringen av nye bygg.
•    Viser en imponerende framdrift og gjennomføringskraft og samtidig evnet å ha fokus på at et levende bysentrum i kontinuerlig ekspansjon krever etablering av midlertidige byrom med kvaliteter og bruksverdi.
•    Energibrønner leverer lokalprodusert energi og overflatevann fordrøyes og utnyttes som en estetisk kvalitet.
•    De utvendige byrommene utføres med svært høy og varig materialkvalitet og med gjennomført bruk av stedegen vegetasjon supplert med enkelte eksotisk innslag.
•    Har også sluppet til en rekke høyt kompetente lokale, nasjonale og internasjonale rådgivere og endelig plan bygger på grundige analyser og alternativ-vurderinger.
•    Sist, men ikke minst, et forbilde på hvordan ulike parter, i et konstruktivt og respektfullt offentlig-privat samarbeid, kan spille hverandre gode – mot felles mål.

Prisen ble utdelt på Norsk Planmøte 2016, 7. November 2016, på Tou Scene i Stavanger.

Ernst Morten Einarsen og Berit Karin Rystad
Fra venstre: Berit Karin Rystad, Ernst Morten Einarsen og Sivilarkitekt Solveig Mathiesen, prosjektleder for planarbeidet

Adm. dir Sartor Holding AS, Ernst Morten Einarsen, og Plan- og utbyggingssjef i Fjell kommune, Berit Karin Rystad, mottok prisen. Under kveldens arrangement deltok også ordfører i Fjell kommune, Marianne Sandahl Bjorøy, med en takketale.

Les mer om BOBY-prisen.


Publisert

i

,

av

Stikkord: