Hopp til innhold

Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget i Norsk BOBY (AU)

Nytt arbeidsutvalg for perioden 2020-2022 er:

Leder og ansvarlig for Planmøte 2021 – Marja Skotheim Folde

Nestleder/økonomiansvarlig – Knut Iver Skøyen

Redaksjonsrådet i plan – Tord Bakke

Medlemsoppfølging og rekruttering – Sissel Tjosaas

Nettsider Patrick Langeland

BOBY-pris – Ingar Brattbakk

Arkiv, media og BOBY-historie – Anne-Kristine Kronborg

IFHP – Hans Jacob Roald
 

Nyhetsbrev – Odd Iglebæk

Marja Skotheim Folde 
Marja er arkitekt og urbanist. Hun underviser urbanisme og landskap på arkitekthøyskolen i Oslo og jobber i alt. arkitektur i Oslo. Har erfaring fra 7 år i Skien kommune i byutviklingsstaben som prosjektleder for større og mindre byutviklings/ transformasjonsprosjekter. Tidligere jobbet hun ved universitetet i Granada, Spania, hvor hun i en tverrfaglig forskningsgruppe spesialisert på urbanisme og landskap.
Hun er spesielt interessert i mulighetene som ligger i en tettere kobling mellom utdannings- og forskingsinstitusjonene med det daglige virket i kommunene

Knut Iver Skøien  
Knut Iver er areal- og samfunnsplanlegger, med utdannelse i ingeniør-, plan- og samfunnsfag. Han har tidligere jobbet i miljøforvaltningen, som konsulent og hos PBE i Oslo kommune. Nå er han ansatt i avdeling for samferdsel i Viken fylkeskommune. Her er en av hovedoppgavene å følge opp planlegging og utbygging av E18 Vestkorridoren fra Lysaker til Asker. Han jobber også med en ny regional plan for areal og mobilitet for hele Viken.

Knut Iver er spesielt opptatt av hvordan vi planlegger de overordnede strukturene i byutviklingen, og hvordan disse kan gi gode bomiljøer og verdiskapning, samtidig som utviklingen er bærekraftig.

Tord Bakke  
Tord har tidligere vært leder for Norsk BOBY og hatt verv i lokallaget i Bergen. Tord er utdannet sosialantropolog og filosof og jobber som byplanlegger og stedsutvikler. Han har 20 års fartstid fra ulike planmiljøer både innen akademia, offentlig planlegging og privat konsulentvirksomhet. Han startet med å organisere utviklingsstudier ved Universitetet i Bergen, og har siden arbeidet med regional planlegging hos fylkeskommune og fylkesmann, før han gikk over til det private. Tord arbeider i dag hos 3RW arkitekter i Bergen og underviser på Bergen Arkitekthøyskole. Tord jobber i hele spekteret av planfeltet fra nasjonale strategier til små utviklingsprosjekter i mindre bygder. Hovedtyngden av arbeidsoppgavene ligger likevel på overordnet planlegging, byutvikling og tidligfase. Tord har en særlig interesse for prosess og sosial bærekraft – et tema han har skrevet om, og undervist i, over en årrekke.

Sissel Tjosaas 
Sissel Tjosaas er samfunnsplanlegger og har sitt daglige arbeid som HR-rekrutterer ved UiT Norges arktisk universitet. Hun har vært styremedlem i Bolig- og byplanforeningen Nord siden 2019 og er medlem i Forum for arktisk byutvikling som ledes av Tromsø kommune. Hennes studiebakgrunn fra lokalsamfunnsutvikling gjør at hun vektlegger naturen som stedsbruker også i byen og i utviklingen av byrom. Hun er interessert i urbant landbruk og har engasjert i utviklingen av Holt økopark.

Ingar Brattbakk 
Ingar Brattbakk er samfunnsgeograf og by- og boligforsker ved OsloMet, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Han har i 20 år forsket på temaer som sosial ulikhet i by, segregasjon, gentrifisering, nabolagseffekter, områdesatsinger, stedsutviklings- og medvirkningsprosesser og boligmarkedet med særlig vekt på leiesektoren. Han var medlem av ekspertutvalget som nylig la fram NOU 2020:16 Levekår i byer – Gode lokalsamfunn for alle om byområder med levekårs- og integreringsutfordringer.
https://www.oslomet.no/om/ansatt/brin/

Anne-Kristine Kronborg 
Anne-Kristine er kunsthistoriker, og har bolighistorie og byplanhistorie som spesialområde. Hun er ansatt i OBOS, hvor hun arbeider med by- og bolighistorie. Anne-Kristine har formidlet og forsket på by- og bolighistorie i en årrekke. Hun har tidligere vært stipendiat ved AHO og har skrevet om forholdet mellom arkitektur og politikk i det moderne Norge.
Hun har også hatt engasjement hos Plan- og bygningsetaten i Oslo, som forfatter av etatens jubileumsbok. Anne-Kristine har god kjennskap til foreningens historie gjennom sitt bidrag til «Reformisme og det moderne landskapet», og har fulgt arbeidet med boka om foreningens historie gjennom flere år.

Hans-Jacob Roald 
Hans-Jacob Roald er dosent emeritus ved master i areal og eiendom Høgskulen på Vestlandet (HVL). Han er utdannet sivilarkitekt ved NTH og har mastergrad i urbanisme fra AHO. Roald startet som arkitekt i arkitektgruppen CUBUS i Bergen. Etter det har han vært byplanlegger i kommunene Bergen, Oslo og Fjell. De siste årene har han undervist i arealplanlegging ved en nyopprettet master i areal og eiendom ved HVL. Han har ledet et Nordisk Baltisk forskningsprosjekt i regi av UNESCO om relasjoner mellom FN konvensjonene om bærekraft og om verdens natur- og kulturarv, publisert i boken «Sustainable Historic Cities?» (2000). Han har skrevet bok «Byplanen, en historie om utviklingen av Bergen by» (2010) og nylig bidratt til podcasten «Byplaner i Bergen» som HVL sitt bidrag til byens 950-års jubileum.

Odd Iglebæk  
er pensjonist, arkitekt og journalist. Har studert arkitektur og planlegging i Glasgow 1969-1973 og u-landskunnskap i Uppsala 1984-85. Har arbeidet og bodd åtte år i Stockholm; 1995-99 som informasjonsansvarlig hos UNHCRs nordisk/baltiske regionkontor og 2006-2010 som redaktør av Journal of Nordregio. 1975- 79 var jeg tømrer minus et halvt år som sanitetssoldat for FN i Libanon. 1980-88 journalist i Klassekampen og skrev mye om boligspørsmål og utviklingsproblematikk. 1988-92 redaktør av På Flukt utgitt av Flyktningerådet. 1992-93 landrådgiver på Midt-Østen i UDI. 1993-94 informasjonsrådgiver på multilateral avdeling i UD. Diverse frilansoppdrag for Sør-Nord Utvikling, Bistandsaktuelt og Plan. Har reist en del i Midt-Østen og deler av Afrika. Har skrevet artikkelen slaget om Grünerløkka (1977) for Oslo Byes Vel, utgitt 2020. Siden 1989 drevet eget arkitektkontor på deltid; hytter, småhus, bruksedndringer, til- og påbygg.

Til toppen